Päät­tä­jäl­tä: Tar­koi­tus pyhit­tää keinot?

Lee­na Tiiro.

Tämä syk­sy on ollut Iin kun­ta­po­li­tii­kas­sa ras­kas. Olem­me jou­tu­neet käsit­te­le­mään asioi­ta, jois­ta kukaan tus­kin haluai­si päät­tää. Sosi­aa­li­sen median kes­kus­te­lu ja muut lie­veil­miöt ovat nous­seet pin­taan rajus­ti. Itse olen ollut muka­na jo kol­me kaut­ta, eikä vas­taa­vaa ole aiem­min tapahtunut.

Vir­ka­mie­het ovat val­mis­tel­leet asioi­ta aikai­sem­pien pää­tös­ten, suun­ni­tel­mien ja sel­vi­tys­ten poh­jal­ta. He ovat saa­neet sosi­aa­li­ses­sa medias­sa osak­seen kovaa ryö­py­tys­tä sekä joil­ta­kin luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä että muil­ta kun­ta­lai­sil­ta. Mie­les­tä­ni se on todel­la asia­ton­ta, eten­kään luot­ta­mus­hen­ki­löi­den käy­tös­tä ei voi selit­tää mil­lään veruk­keel­la. Myös kokouk­sis­sa viran­hal­ti­joi­den osaa­mis­ta ja tar­koi­tus­pe­riä on kysee­na­lais­tet­tu ikä­väl­lä taval­la. Mitä­pä itse ajat­te­li­sit, jos oman työ­nan­ta­ja­si edus­ta­ja teki­si samoin? Moit­ti­si osaa­mis­ta­si ja älyn­lah­jo­ja­si somes­sa ja väit­täi­si pala­ve­ris­sa sinun valeh­te­le­van ja aja­van omia etujasi?

Kes­kus­te­lu on koven­tu­nut myös luot­ta­mus­hen­ki­löi­den välil­lä. Osa on koke­nut tul­leen­sa jopa uhkail­luk­si. Useam­pi ensim­mäis­tä kaut­taan val­tuu­tet­tu­na ole­va on var­mas­ti poh­ti­nut mihin on ryhtynyt.

Kun­ta­lii­ton jul­kai­susar­jas­sa ilmes­tyi kevääl­lä tut­ki­mus ”Sie­tä­mi­sen rajat”. Sii­nä sel­vi­tet­tiin luot­ta­mus­hen­ki­löi­den koke­maa häi­rin­tää. Sel­vi­tyk­ses­sä tuli esil­le, että juu­ri pal­ve­lu­verk­koon koh­dis­tu­vat pää­tök­set aiheut­ta­vat voi­mak­kai­ta reak­tioi­ta, mikä on toi­saal­ta hyvin ymmär­ret­tä­vää. Joku kom­men­toi­kin pus­ka­ra­dios­sa, ettei kou­lun lak­kaut­ta­mi­seen tar­vi­ta kum­mois­ta val­tuu­tet­tua. Voi­han se olla noin­kin, mut­ta hel­pom­mal­la taa­tus­ti pää­see, jos on jat­kon kannalla.

Ymmär­rän asian­osais­ten huo­len ja suut­tu­muk­sen eri pää­tös­ten yhtey­des­sä. On ihan oikein, että luot­ta­mus­hen­ki­löi­hin ollaan yhtey­des­sä ja tuo­daan oma näke­mys esil­le. Hen­ki­löön mene­vä hauk­ku­mi­nen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tai muu­al­la ei ole hyväk­syt­tä­vää. Raken­ta­va kri­tiik­ki on asia erik­seen. Minun mie­le­ni ei aina­kaan ole kos­kaan muut­tu­nut nimit­te­le­mäl­lä tai solvaamalla.

Demo­kra­tia toi­mii niin, että oma näke­mys ei aina tule pää­tök­sek­si. Pää­tök­siin tyy­ty­mät­tö­mien on mah­dol­lis­ta valit­taa viral­li­sia reit­te­jä. Vir­ka­mies­ten ja eri miel­tä ollei­den luot­ta­mus­hen­ki­löi­den hauk­ku­mi­nen ja mus­ta­maa­laa­mi­nen sekä asioi­den tar­koi­tus­ha­kui­nen vää­ris­te­ly sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ei vie asi­aa eteenpäin.

Eri­tyi­ses­ti luot­ta­mus­hen­ki­löi­den epä­asial­li­set kom­men­tit ovat mie­les­tä­ni ikä­viä ja pahek­sut­ta­via. Osa kun­ta­lai­sis­ta olet­taa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den tie­tä­vän asiois­ta enem­män, vaik­ka näin ei suin­kaan aina ole.

Poh­din itse pit­kään, nos­tan­ko tämän aiheen esil­le. Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den käy­tös on ollut tänä syk­sy­nä otsi­kois­sa aina­kin Hai­luo­don ja Raa­hen osal­ta. En haluai­si, että Iis­sä jou­du­taan vas­taa­vaan tilanteeseen.

Nyt voi­si olla hyvä het­ki meil­lä kai­kil­la kat­soa pei­liin ja miet­tiä, mil­lä taval­la asiois­ta kes­kus­tel­laan. Kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin oli­si ehkä hyvä sopia yhtei­set rajat.

Tar­koi­tus ei pyhi­tä keinoja.

Lee­na Tii­ro, Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu, Vasemmistoliitto