Päät­tä­jäl­tä: Haus­sa yhteis­työ­ky­kyi­siä ja empaat­ti­sia perehtyjiä

Jus­si Kurttila.

Sikä­li kun alka­nut viik­ko ei tuo muka­naan uutis­ta kun­ta­vaa­lien siir­tä­mi­ses­tä koro­na­pan­de­mian takia, puo­lueil­la on vie­lä kak­si viik­koa aikaa täy­den­tää ehdo­kas­lis­to­jaan. Pian lis­to­jen jät­tä­mi­sen jäl­keen ehdok­kai­den peräs­sä ovat­kin jo sit­ten äänestäjät.

Monen ehdok­kaak­si lupau­tu­neen vaa­li­työs­sä koros­tu­vat ehdok­kaal­le itsel­le tutut ja tär­keät asiat, joi­hin liit­ty­vä tie­to ja osaa­mi­nen ovat saat­ta­neet syn­tyä esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sen, työ­ko­ke­muk­sen tai har­ras­tu­nei­suu­den kaut­ta. Samal­la moni ehdok­kuut­ta vie­lä poh­ti­va miet­tii, riit­tää­kö oma tie­tä­mys ja osaa­mi­nen val­tuu­te­tun teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen. Heil­le sopii Suo­men Kuva­leh­den pää­toi­mit­ta­jan Mat­ti Kal­lio­kos­ken muis­tu­tus sii­tä, että ”Äänes­tä­jät eivät valit­se vaa­leis­sa kaik­kien alo­jen eri­kois­asian­tun­ti­joi­ta vaan hyviä pereh­ty­jiä ja arvo­va­lin­to­jen teki­jöi­tä” (Suo­men Kuva­leh­ti 12.2.2021)

Pereh­ty­jil­le löy­tyy­kin onnek­si mel­ko hyvin tie­toa pää­tök­sen teon tuek­si. Asioi­hin pereh­ty­mi­nen ja fak­toi­hin tutus­tu­mi­nen eivät kui­ten­kaan vie­lä yksin rii­tä. Mikä­li pelk­kä vii­leä fak­ta­tie­don tar­kas­te­lu riit­täi­si hyvien pää­tös­ten teke­mi­seen, päät­tä­jien työ voi­tai­siin samaan tien ulkois­taa tie­to­ko­neal­go­rit­mien teh­tä­väk­si. Mut­ta kuten Kal­lio­kos­ki asian hyvin ilmai­see: ”Tie­don puu­te ei yleen­sä ole pää­tök­sen­teon pahin este. Mur­heet ovat raa­dol­li­sem­pia. Moni­mut­kai­siin ongel­miin ei ole yksin­ker­tai­sia rat­kai­su­ja. Muu­tok­sis­sa ei ole pelk­kiä voit­ta­jia vaan joku voi myös kär­siä. On ikä­vä myy­dä vaih­toeh­toa, jos­sa hai­tat näky­vät huo­men­na ja hyö­dyt vas­ta ylihuomenna.”

Polii­tik­koa tar­vi­taan siis edel­leen vaih­toeh­to­jen pun­nit­se­mi­seen – arvo­va­lin­to­ja teke­mään. Fak­ta­tie­don lisäk­si tar­vi­taan empa­ti­aa, kykyä aset­tua toi­sen ihmi­sen ase­maan. Eivät­kä asiat edis­ty yksin teke­mäl­lä, har­voin edes oman ryh­män voi­min. Näin ollen päät­tä­jäl­tä vaa­di­taan myös kykyä toi­mia yhteis­työs­sä mui­den kanssa.

Ehdok­kuut­ta poh­ti­via haluan roh­kais­ta mukaan muis­tut­ta­mal­la, ettei kaik­kea tar­vit­se tie­tää ja osa­ta val­miik­si. Halu pereh­tyä ja ottaa sel­vää aut­taa pit­käl­le. Ehdo­kas­taan etsi­vää äänes­tä­jää keho­tan valit­se­maan äänes­tys­ko­pis­sa yhteis­työ­ky­kyi­sen ja empaat­ti­sen asioi­hin pereh­ty­jän, jon­ka arvo­maa­il­ma tun­tuu omalta.

Jus­si Kurt­ti­la, Iin kun­nan­val­tuus­ton 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja, Kokoomus