Päät­tä­jäl­tä: Arkis­ta ja ark­tis­ta aherrusta

Arki­nen aher­rus on alka­nut myös Euroo­pan par­la­men­tis­sa kesä­tauon jäl­keen. Taka­na on useam­pi työ­viik­ko ja Stras­bour­gin istun­to äänes­tyk­si­neen. Olem­me kotiu­tu­neet koko per­heel­lä Brys­se­liin koh­tuul­li­sen hyvin. Arki muo­dos­tuu kou­lun­käyn­nis­tä, päi­vä­hoi­dos­ta, töis­tä­ni ja yhtei­sis­tä har­ras­tuk­sis­ta. Kyl­lä maa­han­muut­ta­jan elä­mä on väri­käs­tä. Jo kau­pas­sa­käyn­ti on elä­mys uusi­ne tuot­tei­neen ja ruo­ki­neen. Kii­ku­tin kotiin ker­ran nel­jä purk­kia pii­mää mai­don sijas­ta. Uuden opet­te­le­mis­ta on paljon.

Kir­joi­tan tätä kolum­nia Ina­ris­sa. Työs­sä­ni saa ja jou­tuu mat­kus­ta­maan pal­jon. Olin muka­na alku­vii­kos­ta Ark­tis­ten par­la­men­taa­rik­ko­jen kokouk­ses­sa Lapis­sa. Muka­na oli edus­ta­jia niin Venä­jäl­tä, Poh­jois­mais­ta kuin Kana­das­ta­kin. Yri­täm­me yhteis­tuu­min rat­koa muun muas­sa läm­pe­ne­vän ilmas­ton kysy­myk­siä, alku­pe­räis­kan­so­jen oikeuk­sia ja työl­lis­ty­mis­tä poh­joi­sil­la alueil­la. Oli mie­len­kiin­tois­ta havai­ta, että haas­ta­vien olo­suh­tei­den alueil­la on tule­vai­suut­ta. Rik­kaat luon­non­va­rat, mat­kai­lu, puh­das luon­to ja uudet digi­taa­li­set mah­dol­li­suu­det työl­lis­tä­vät jat­kos­sa­kin. Itse asias­sa poh­joi­ses­sa ele­tään työvoimapulaa.

Euroo­pan par­la­men­tis­sa val­mis­tel­laan par­hail­laan seu­raa­vaa moni­vuo­tis­ta talous­ar­vio­ta. Oma mie­len­kiin­to­ni koh­dis­tuu eten­kin maa­ta­lou­den ja alue­ke­hit­tä­mi­sen rahoi­hin. Koti­mai­nen ruo­an­tuo­tan­to pai­nii kan­nat­ta­vuuson­gel­mis­sa. On eri­tyi­sen tär­keä löy­tää niin kan­sal­li­sia kuin EU-tason rat­kai­su­ja maa­ta­lous­yrit­tä­jien elin­kei­non vah­vis­ta­mi­sek­si. Kyse on myös ruo­ka­tur­vas­ta, jon­ka mer­ki­tys koros­tuu krii­sien yhteydessä.

Alue­ke­hit­tä­mi­sen varoil­la on kun­nos­tet­tu ympä­ris­töä, raken­net­tu laa­ja­kais­to­ja ja tie­yh­teyk­siä. Ina­ris­sa ehdin juos­ta aamu­len­kin Euroo­pan alue­ke­hit­tä­mis­ra­hoil­la raken­ne­tul­la Juu­tuan polul­la. Komean kos­ken yli vei riip­pusil­ta ja useat nuo­tio­pai­kat näyt­ti­vät hou­kut­te­le­vil­ta ret­ki­koh­teil­ta. Euroo­pan unio­ni on eri­lais­ten aluei­den ja mah­dol­li­suuk­sien maan­osa. Kehit­tä­mis­koh­teet ja ideat syn­ty­vät asuk­kai­den tarpeista.
Tule­vi­na viik­koi­na kes­ki­tyn työs­sä­ni maa­han­muut­to­asioi­hin. Kehi­tys­va­lio­kun­nas­sa esil­lä ovat niin pako­lais­vir­rat, kuin lait­to­man maa­han­muu­ton toi­men­pi­tei­den työs­tä­mi­nen. Jäsen­mai­den pää­mies­ten tasol­la on pää­tet­ty muun muas­sa pako­lais­kes­kus­ten perus­ta­mi­ses­ta Euroo­pan unio­nin ulko­ra­joil­le. Samal­la haluam­me vah­vis­taa lail­li­sia maa­han­tu­lon väy­liä ja nopeut­taa maa­han­muut­ta­jien oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus­ten käsittelyaikoja.

Kehi­ty­sa­vul­la pys­tym­me paran­ta­maan kehit­ty­vien mai­den olo­suh­tei­ta ja mah­dol­lis­ta­maan esi­mer­kik­si tyt­tö­jen pää­syn kou­lu­tuk­sen pii­riin. Tar­vit­sem­me ison työ­pa­kin ja usei­ta työ­ka­lu­ja kes­tä­vän maa­han­muu­ton aikaan saamiseksi.

Mir­ja Vehkaperä
Euroo­pan Par­la­men­tin jäsen
Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta