Muut­taa­ko koro­na aluekehitystä?

Poik­keus­o­lo­jen val­li­tes­sa maas­sam­me moni on viet­tä­nyt entis­tä enem­män aikaa koto­naan. Kodis­ta on tul­lut monel­le kou­lu, päi­vä­ko­ti, karan­tee­ni- ja työ­paik­ka etä­töi­den lisääntyessä.

Virus­ti­lan­teen joh­dos­ta on myös siir­ryt­ty maal­le, alueil­le jot­ka koe­taan viih­tyi­säm­mik­si, väl­jem­mik­si ja tur­val­li­sem­mik­si. On poh­dit­tu, miten hyvin viih­dy­tään nykyi­ses­sä asun­nos­sa ja onko kodin roo­li muut­tu­nut. Voim­me­ko esi­mer­kik­si naut­tia puh­taas­ta luon­nos­ta, rau­hal­li­suu­des­ta ja väl­jyy­des­tä työ­päi­vän jäl­keen nykyi­ses­sä asuinpaikassa?

Tämä kausi- taik­ka moni­paik­kai­nen asu­mi­nen on lisän­nyt suo­sio­taan, eikä se suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ole pel­käs­tään varak­kai­den yksinoikeus.

Krii­sin yksi seu­raus siis on ollut se, että kodin ja asuin­pai­kan mer­ki­tys on kas­va­nut. On myös ylei­ses­ti poh­dit­tu, että muut­taa­ko tämä alue­ke­hi­tyk­sen suun­taa, pois kes­kit­tä­väs­tä met­ro­po­lia­jat­te­lus­ta. Otan täs­tä kol­me esimerkkiä:

“Ehkä ensim­mäi­sen ker­ran finans­si­krii­sin jäl­keen valin­nois­sa pai­not­tu­vat luon­toon, lähi­pal­ve­lui­hin, tur­val­li­suu­teen, ter­vey­teen ja nii­den saa­ta­vuu­teen liit­ty­vät asiat”.

Alue- ja väes­tö­tut­ki­ja Timo Aro, HS 12.4.2020

“Koro­na­krii­si on osoit­ta­nut meil­le kau­pun­kia­su­mi­sen haa­voit­tu­vuu­den: kau­pun­gin hyö­dyik­si kat­so­tut asiat kään­ty­vät itse­ään vas­taan pan­de­mian aika­na. Eris­tä­mis­toi­men­pi­tei­nä toteu­tet­tu­jen pal­ve­lu­jen sul­ke­mi­sen jäl­keen kiin­ni ole­va kau­pun­ki menet­tää suu­ren osan veto­voi­mas­taan. Sen sijaan oma­va­rai­sem­pi, tila­va, luon­non­lä­hei­nen arki maa­seu­dul­la saa uuden­lais­ta vetovoimaa”.

Tule­vai­suu­den tut­ki­mus­kes­kuk­sen blo­gi, 8.4.2020

“Mut­ta var­mas­ti asu­mi­seen, asui­nym­pä­ris­töön ja vapaa-ajan­viet­toon liit­ty­vät laa­dul­li­set omi­nai­suu­det nouse­vat vah­vem­min esiin. Samoin voi­daan näh­dä pik­ku­kau­pun­kien renes­sans­si, mikä nousee ehkä vah­vem­min kuin oli­si tapah­tu­nut ilman koronakriisiä.”

Kau­pun­ki­maan­tie­teen pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra HS 12.4.2020

Tois­tan ehkä itseä­ni, mut­ta sanon­pa sen jäl­leen. Oulul­la on tähän kaik­keen lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det. Olem­me monien (asuin)mahdollisuuksien kaupunki.

Olem­me suu­ri maa­kun­ta­kes­kus, jos­sa on elä­mää syk­ki­vä sydän hyvi­ne pal­ve­lui­neen, kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­si­neen ja tapah­tu­mi­neen. Meil­lä on myös laa­duk­kai­ta ja väl­jiä asui­na­luei­ta, jois­sa on tar­jol­la suju­va arki ja puh­das lähiluonto.

Hyö­dyn­ne­tään tämä tar­jol­la ole­va “momen­tum” nyt.

Lopuk­si muu­ta­ma aja­tus talou­des­ta. Oulu, kuten kaik­ki muut­kin kun­nat ja kau­pun­git Suo­mes­sa, on talou­del­lis­ten haas­tei­den edes­sä. Täs­sä yhtey­des­sä oli­si syy­tä kar­sia yli­mää­räi­siä kulu­ja pois rasit­ta­mas­ta kau­pun­gin talout­ta. Läh­de­tään rahoit­ta­mi­ses­sa liik­keel­le ihan tar­ve­hie­rar­kian mukai­ses­ti joka­päi­väi­sis­tä, pakol­li­sis­ta asiois­ta ja tar­peis­ta. Sit­ten kun pää­sem­me taas tilan­tee­seen, joka mah­dol­lis­taa “kakun kuor­ru­tuk­sen”, teh­dään sitä har­ki­ten. Eli kun yli­mää­räi­siin menoi­hin ei ole varaa, on käy­tet­tä­vä har­kin­taa mihin niuk­ke­ne­vat vero­va­rat käy­te­tään. Tämä aika vaa­tii nyt veny­mis­tä meil­tä ihan jokai­sel­ta. Mut­ta täs­tä­kin sel­vi­tään, yhdes­sä ja yhteistyöllä!

Hyvää kevät­tä kaikille!

Jor­ma Les­ke­lä, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
Kes­kus­ta