Pää­tä­jäl­tä: Muu­tos­ten aikaa

Tätä kolum­nia kir­joit­taes­sa kevä­tau­rin­ko pais­taa ja ulos kat­soes­sa ei uskoi­si mil­lai­ses­sa myl­ler­ryk­ses­sä maa­il­ma on. Maa­il­ma jos­sa eläm­me ei ole saman­lai­nen kuin muu­ta­ma kuu­kausi sitten.

Näem­me päi­vit­täin miten kadut ja kylän rai­tit ovat hil­jen­neet joka puo­lel­la maa­il­maa eikä vain meil­lä tääl­lä Suo­mes­sa. Eläm­me rajoi­tuk­sien kes­kel­lä, joi­den teh­tä­vä on suo­jel­la, suo­jel­la mei­tä itseäm­me sekä mui­ta, lap­sia, lähei­siä, ystä­viä, naa­pu­rei­ta, kylän­nai­sia ja mie­hiä toi­sin sanoen mei­tä kaikkia.

Toi­vot­ta­vas­ti tämä aika lait­taa mei­dät itse kun­kin poh­ti­maan toi­min­taam­me ja arvo­maa­il­maam­me. Arvos­tam­me­ko sitä mitä meil­lä on täs­sä ja nyt? Osaam­me­ko olla tyy­ty­väi­si ja arvos­taa nor­maa­lia joka päi­väi­siä asioi­ta ja elämää?

Olem­me näh­neet ja eri tie­do­tus­vä­li­nes­tä kuul­la yri­tyk­sien ja yrit­tä­jien ahdin­gos­ta. Nyt jos kos­kaan on aika kat­soa lähel­le ja käyt­tää pai­kal­lis­ten yri­tys­ten ja yrit­tä­jien tar­joa­mia pal­ve­lu­ja mah­dol­li­sim­man pal­jon, näin var­mis­tam­me koti­mai­sen ja pai­kal­li­sen pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den ja laa­dun myös tulevaisuudessa.

Kulu­nut alku­vuo­si on osoit­ta­nut, miten tär­keä oli­si olla mah­dol­li­sim­man oma­va­rai­nen. Tie­däm­me miten vai­keas­sa tilan­tees­sa ovat myös maan­vil­je­li­jät ja ruu­an tuot­ta­jat, jot­ka eivät täs­sä tilan­tees­sa saa tar­vit­se­maan­sa kausi­työ­voi­maa rajoit­teis­ta joh­tuen. Oli­si­ko aika poh­tia miten saa­tai­siin jo Suo­mes­sa ole­vat ihmi­set kiin­nos­tu­maan nois­ta tär­keis­tä töis­tä, joil­la tur­va­taan koti­mai­nen ruo­ka tuotanto.

En usko, että yksi­kään meis­tä haluai­si samaa tilan­net­ta elin­tar­vi­ke­ket­jui­hin, mikä näh­tiin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan suo­ja­va­rus­tea­sias­sa. Onnek­si nyt on luvas­sa sil­lä­kin saral­la koti­mais­ta tuo­tan­toa. Koti­mai­sel­la tuo­tan­nol­la pys­tym­me luo­maan työ­tä ja työ­paik­ko­ja oli­pa kysees­sä ruu­an­tuo­tan­nos­ta tai mis­tä tahan­sa teol­li­suu­den alas­ta. Koti­mai­sil­la työl­lä ja tuot­teil­la takaam­me myös laa­duk­kaat tuot­teet ja omavaraisuuden.

Työ­teh­tä­vät monil­la ovat muut­tu­neet etä­työk­si. Teem­me nyt työm­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan kotoa käsin. Työ­teh­tä­vien siir­to kotiin vaa­tii hyviä tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä. Vali­tet­ta­vas­ti tie­to­lii­ken­neyh­tey­det ovat hyvin eri­lai­set ja siten rajoit­ta­vat etä­töi­den tekoa. Toi­vot­ta­vas­ti myös Oulus­sa tämä asia ote­taan tosis­saan ja ryh­dy­tään toi­mi­maan, sil­lä asias­ta on puhut­tu pal­jon jo usean vuo­den ajan ja aloit­tei­ta­kin on val­tuus­tos­sa jätetty.

Myl­ler­ryk­sis­tä huo­li­mat­ta luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kokouk­set ja pää­tök­sen­te­ko jat­ku­vat. Tämän vii­kon maa­nan­tai­na oli his­to­rial­li­nen kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous, sil­lä se jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa etä­ko­kouk­se­na. Kokous sujui mie­les­tä­ni hyvin ja äänes­tyk­set­kin hoi­tui­vat luon­te­vas­ti Web­poll ‑säh­köi­sen jär­jes­tel­män kaut­ta. Myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen, lau­ta­kun­tien ym. kokouk­set ja pala­ve­rit teh­dään pää­sään­töi­ses­ti etäyh­teyk­sil­lä säh­köis­ten jär­jes­tel­mien avulla.

Mah­toi­ko moni­kaan osa­ta edes kuvi­tel­la, että val­tuus­ton tai lau­ta­kun­tien kokouk­set ja semi­naa­rit pidet­täi­siin etäyh­teyk­sil­lä kukin osa­not­ta­jan olles­sa par­haas­sa kat­so­mas­saan paikassa.

Olem­me jokai­nen eten­kin täs­sä ajas­sa pal­jon var­ti­ja­na. Pide­tään huol­ta toi­sis­tam­me. Yhdes­sä täs­tä­kin koet­te­le­muk­ses­ta sel­viäm­me. Hyvää kevät­tä ja kesän aikaa.

Ris­to Päk­ki­lä, Oulu kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, Keskusta