Päät­tä­jäl­tä: Lupa­me­net­te­ly ja val­von­ta pet­tä­vät pai­koin pahas­ti

Eeva-Maria Park­ki­nen.

Nykyi­sin monet asiat val­vo­taan oma­val­von­nan kaut­ta. Esi­merk­kei­nä voi­sin mai­ni­ta van­hus­ten­hoi­don, kai­vos­toi­min­nan, maa­ta­lou­den jne. Jul­ki­suu­des­sa on tul­lut esil­le vali­tet­ta­van mon­ta tapaus­ta, jois­sa oma­val­von­ta on pet­tä­nyt ja jäl­jet val­von­nan puut­tees­ta ovat jopa kar­mai­se­vat.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vii­mei­sin tyr­mis­tyt­tä­vä tapaus val­von­na pet­tä­mi­ses­tä ja lupa­me­net­te­lyn ontu­mi­ses­ta on Puo­lan­gan­tien var­res­sa sijait­se­van enti­sen tur­ve­suon, Haka­suon kulu­neen kesän toi­min­ta.

Kysei­sel­le suol­le ajet­tiin hei­nä- elo­kuun aika­na 50 rek­ka­kuor­maa Tas­ki­las­ta hygie­ni­soi­tua lie­tet­tä. Lie­te aumat­tiin nit­raat­tia­se­tuk­sen vas­tai­ses­ti, levit­tä­mi­nen ole­te­tul­la vil­je­ly­alu­eel­le tapah­tui vas­ta syys­kuun aika­na. Kesä­hel­teel­lä ympä­ris­töön levit­täy­ty­vä haju sai alu­een asuk­kai­ta otta­maan yhteyt­tä myös alle­kir­joit­ta­nee­seen. Viran­omais­ten toi­min­taa on sen jäl­keen sel­vi­tel­ty usean hen­ki­lön voi­min. Se, mitä on saa­tu sel­vil­le, on jopa tyr­mis­tyt­tä­vää.

Käy­tös­tä pois­tet­tus­ta tur­ve­suos­ta osa on myy­ty kah­del­le kes­ki­suo­ma­lai­sel­le yksi­tyi­sel­le hen­ki­löl­le. Vaik­ka maan­mit­taus­toi­mi­tus­ta, loh­ko­mis­ta eikä lain­huu­toa ole vie­lä teh­ty, uudet yksi­tyi­set omis­ta­jat ovat anta­neet ajaa alu­eel­leen lie­tet­tä noin 2 000 ton­nia maan­pa­ran­nusai­neek­si. Aiko­muk­se­na heil­lä on ottaa alue maa­ta­lous­käyt­töön ja lie­te ajet­tiin lan­noit­teek­si sin­ne. Uudet omis­ta­jat kää­ri­vät sie­voi­sen sum­man raa­haa tas­kuun­sa sal­lies­saan liet­teen ajon suol­le. Lii­tet­tä on ”vahin­gos­sa” levi­tet­ty myös naa­pu­rin omis­ta­mal­le alu­eel­le.

Nyt teh­dyt toi­men­pi­teet ovat osit­tain lain­vas­tai­sia. Ensin­nä­kin aumaus­ta tai­va­sal­la ei nyky­ään saa suo­rit­taa, vaan se tulee teh­dä kate­tus­sa tilas­sa. Lisäk­si auman poh­ja­ra­ken­ne on olta­va nes­te­tii­vis, jot­ta ravin­teet ja pääs­töt eivät pää­se leviä­mään ympä­ris­töön.

Mikä­li lie­te oli tar­koi­tet­tu lan­noit­teek­si, se oli­si pitä­nyt sekoit­taa vil­je­ly­sa­lu­een maa­pe­rään sama­na päi­vä­nä, kun se sin­ne ajet­tiin. Lain­sää­dän­nön mukaan maan­vil­je­lys­käyt­töön otet­ta­va alue tulee saat­taa viher­peit­tei­sek­si mah­dol­li­sim­man pian, täs­sä tapauk­ses­sa sen pitäi­si nyt syk­syl­lä jo olla viher­peit­tei­nen. Sitä se ei kui­ten­kaan ole.

Maa­ta­lous­vi­ras­toon ei ole tul­lut hake­mus­ta Haka­suon alu­ees­ta maa­ta­lous­käyt­töön, vaik­ka se oli­si pitä­nyt suo­rit­taa ennen mitään toi­min­to­ja. Puhe­lin­kes­kus­te­luun vii­ta­ten, uudet omis­ta­jat aikoi­vat ilmoit­taa ensi vuon­na alu­een vil­je­lys­käyt­töön ja hakea EU-tukea toi­min­nal­leen. Lisäk­si he aikoi­vat ottaa lisää lie­tet­tä lan­noit­teek­si ensi kesä­nä, tie­ten­kin kor­vaus­ta vas­taan.

Vil­je­li­jä vas­taa käsi­tel­lyn liet­teen käy­tös­tä hal­lit­se­mil­laan alueil­la, sekä yhtey­den­pi­dos­ta ja ilmoi­tuk­sis­ta viran­omai­sil­le. Vil­je­li­jä on myös vel­vol­li­nen nou­dat­ta­maan nit­raat­tia­se­tuk­sen mukai­sia lan­noit­teen käyt­töön, mm. levi­tys­mää­riin ja -aikoi­hin liit­ty­viä vaa­ti­muk­sia, joil­la täh­dä­tään ravin­tei­den leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­seen ja mää­ri­tel­lä lisä­ra­vin­teen tar­ve.

ELY-kes­kuk­sen vesis­töön suo­rit­ta­man tur­ve­suon laki­sää­tei­sen jäl­ki­val­von­nan tulos­ten perus­teel­la tam­mi- hei­nä­kuun aika­na alu­een vesis­tös­sä on ollut raja-arvot ylit­tä­vät kiin­toei­ne­lu­ke­mat, typ­pi- ja fos­fo­riar­vot sekä PH on lii­an alhai­nen. Vaik­ka Vapo on vie­lä vas­tuus­sa alu­een ravin­ne­pääs­töis­tä vesis­töön, ei kohon­neet arvot ole aiheut­ta­neet min­kään­lai­sia toi­men­pi­tei­tä. Puhu­mat­ta­kaan uusien yksi­tyis­ten omis­ta­jien toi­min­tan­sa vas­tuun­kan­nos­ta ympä­ris­tö­pääs­töis­sä.

Huo­mio­nar­vois­ta on, että Haka­suon tur­ve­tuo­tan­toa­lue rajoit­tuu Iso­kan­kaan poh­ja­ve­sia­lu­ee­seen. Suon lähei­syy­des­sä on Oulun veden poh­ja­ve­si­pump­paa­mo, jos­ta toi­mi­te­taan talous­vet­tä ver­kos­toon Oulun itäi­sel­le alu­eel­le. Suon molem­min puo­lin vir­taa luon­no­no­jat, jot­ka kuu­lu­vat Natu­ra-vesis­töön las­kien veten­sä Kii­min­ki­jo­keen. Edel­li­sis­tä sei­kois­ta joh­tuen tun­tui­si jär­keen käy­väl­tä, että alu­een toi­min­nas­sa oltai­siin eri­tyi­sen huo­lel­li­sia ja nou­da­tet­tai­siin tar­koin lain­sää­dän­töä.

Vas­tuun por­taat: Oulun vesi ja joh­to­kun­ta, Ope­ron Fin­land, Vapo ja sit­ten vil­je­li­jä. Täs­sä tapauk­ses­sa jokai­nen por­ras osit­tain pet­tää. Asias­ta on teh­ty sel­vi­tys­pyyn­tö ja omat ana­lyy­si­näyt­teet vie­ty tut­kit­ta­vak­si.

Eeva-Maria Park­ki­nen, kau­pun­gin­val­tuus­ton 1.vpj., Kes­kus­ta