Kel­loon avau­tuu uusi parturi

Baros Doski on sistustanut liiketilan itse.Baros Doski on sistustanut liiketilan itse.

Kel­lon kaup­pa­kes­kuk­seen eloa tuo uusi mie­hil­le suun­nat­tu par­tu­ri Kel­lon Bar­bers­hop. Yrit­tä­jä Baros Dos­ki odot­taa innol­la, että pää­see työn tou­huun ja pal­ve­le­maan asiak­kai­ta. Uudes­sa par­tu­ris­sa on tilat kah­del­le työn­te­ki­jäl­le ja Dos­ki sanoo­kin, ettei asiak­kai­den tar­vit­se kau­aa odot­taa vuo­ro­aan. Odo­tel­les­sa voi juo­da vaik­ka kahvit.

–Täs­sä työs­sä on paras­ta juu­ri se, että saa olla teke­mi­sis­sä ihmis­ten kans­sa, Dos­ki lisää.

yri­tys on Dos­kil­le ensim­mäi­nen ja koke­mus­ta hän on ker­ryt­tä­nyt aiem­min Oulus­sa sijait­se­vas­sa par­tu­ri­liik­kees­sä. Alal­le hänet innos­ti alun­pe­rin hänen ystä­vän­sä, jon­ka kaut­ta hän läh­ti myös oppi­maan alaa. Yrit­tä­jä­nä ole­mi­ses­sa hänes­tä paras­ta on vas­tuu ja vapaus teh­dä itse kaik­ki pää­tök­set. Laa­jen­nus­suun­ni­tel­mia hänel­lä ei ole, sil­lä alal­le on yrit­tä­jän mukaan vai­kea saa­da työntekijöitä.

–Parem­pi on olla nyt omas­sa liik­kees­sä ja nyt oli sopi­va aika perus­taa oma lii­ke. Työn­te­ki­jöi­tä ei oikein ole, mut­ta minä voi­sin vaik­ka opet­taa, jos joku innostuisi.

Kel­loon yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen oli help­po valin­ta, sil­lä alu­eel­la ei ole vas­taa­van­lais­ta lii­ket­tä vie­lä ollut. Yrit­tä­jä toi­voo­kin vas­taa­van­sa kysyn­tään alu­eel­la. Yri­tys tar­jo­aa mie­hil­le hius­ten­leik­kuu­ta sekä par­ran­ajo-pal­ve­lui­ta. Myös lap­set ovat ter­ve­tul­lei­ta liik­kee­seen. Uuden liik­keen avaa­mi­nen on herät­tä­nyt pai­kal­li­sis­sa pal­jon mielenkiintoa.

–Naa­pu­ri­liik­keis­tä on kysyt­ty samoin kuin vel­je­ni pitä­mäs­tä Pudas Pizza & kebab ‑pit­se­rias­ta, että mikäs tähän avau­tuu ja mil­loin. On kiva huo­ma­ta, että lii­ke kiinnostaa.

Par­tu­ri toi­mii ilman ajan­va­raus­ta, eli liik­kee­seen voi kävel­lä sisään sil­loin kun on tar­ve ja par­tu­rin penk­kiin pää­see nopeal­la aika­tau­lul­la istu­maan. Tulos­sa on ava­jais­tar­jouk­sia ja par­tu­roin­ti­pal­ve­lui­ta löy­tyy useam­man­lai­sia. Penk­kiin istu­va voi vali­ta mal­lin val­miis­ta mal­leis­ta tai kat­soa par­tu­rin kans­sa yhdes­sä mitä teh­dään. Lii­ke on avoin­na arke­na sekä myös lau­an­tai­sin. Lii­ke tulee jat­kos­sa löy­ty­mään myös Face­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta, mihin yrit­tä­jä tulee lait­ta­maan muun muas­sa kuvia työn jäljestä.

–Paras­ta on kun voi työl­lis­tää itsen­sä ja saa teh­dä sitä mis­tä naut­tii, Dos­ki tiivistää.