Blind Chan­nel läh­tee val­loit­ta­maan maailmaa

Blind Channel on valmis maailmankiertueeseen metallimusiikin ykkösnimien kanssa.Blind Channel on valmis maailmankiertueeseen metallimusiikin ykkösnimien kanssa.

Suo­mea kak­si vuot­ta sit­ten euro­vii­suis­sa edus­ta­nut Blind Chan­nel jul­kai­si vii­me per­jan­tai­na uuden Flat­li­ne-kap­pa­leen ja yhtye val­mis­tau­tuu maa­lis­kuus­sa alka­vaan maa­il­man­kier­tu­ee­seen­sa. Uut­ta kap­pa­let­ta on työs­tet­ty niin Suo­mes­sa kuin Yhdys­val­lois­sa­kin yhteis­työs­sä kan­sain­vä­li­sen mai­net­ta niit­tä­neen kir­joit­ta­ja­duo Bly­nen kans­sa. Bly­ne on ollut kir­joit­ta­mas­sa kap­pa­lei­ta isoil­le nimil­le, kuten David Guet­tal­le ja Robin Schulzil­le. Bly­ne ker­toi, ettei­vät he tien­neet mitä odot­taa Hel­sin­kiin tul­les­saan, sil­lä he yleen­sä työs­ken­te­le­vät eri gen­reis­sä Blind Chan­ne­lin kans­sa, eikä yhteis­työs­tä koko­nai­sen bän­din kans­sa ollut aiem­paa koke­mus­ta. Kui­ten­kin ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien stu­dios­sa yhdes­sä vie­tet­ty aika oli help­poa ja hauskaa.

–Toim­me kap­pa­lee­seen mukaan tun­net­ta kone­musii­kin puo­lel­ta ja Blind Chan­ne­lin kave­rit otti­vat sen mukaan omaan ääni­maa­il­maan­sa. Tun­tuu, että loim­me täl­lä taval­la todel­la ainut­laa­tui­sen tun­nel­man, Bly­ne kommentoi.

Video­pal­ve­lu You­tu­bes­sa yhtyeen uuden kap­pa­leen viral­lis­ta musiik­ki­vi­deo­ta oli kat­sot­tu vii­kon­lo­pun aika­na mel­kein 50 000 ker­taa. Yhtye kuvaa uuden kap­pa­leen ole­van “Blind Chan­nel ste­roi­del­la”. Kol­me yhtyeen jäse­nis­tä, Joo­nas Por­ko, Olli Mate­la ja Tom­mi Lal­li ovat kotoi­sin Kel­los­ta. Yhtyeen jäse­net ker­to­vat uuden kap­pa­leen ole­van yksi hei­dän ras­kaim­mis­ta kos­kaan ja sii­nä kitey­tyy vii­me vuo­den 130 kei­kan energia.

–Näin alkaa mei­dän uran seu­raa­va luku. Mikä­li ylä- ja ala­mäet puu­dut­ta­vat, täs­tä bii­sis­tä voi olla apua, yhtye kommentoi.

Maa­il­man­kier­tue alkaa maa­lis­kuus­sa hei­dän omil­la kei­koil­laan Skan­di­na­vias­sa, jon­ka jäl­keen he suun­taa­vat Euroop­paan ensin I Pre­vail ‑yhtyeen kans­sa. Myö­hem­min huh­ti­kuus­sa kei­kat jat­ku­vat Elect­ric Call­bo­yn kans­sa. Kier­tue jat­kuu tou­ko­kuus­sa Yhdys­val­toi­hin, mis­sä he kier­tä­vät Lacu­na Coi­lin mat­kas­sa. Huo­nos­sa seu­ras­sa yhtye ei kier­tu­eel­la ole, sil­lä kier­tue­kump­pa­nit ovat metal­li­musii­kin ykkös­ni­miä ja muu­ta­ma keik­ka onkin jo lop­puun­myy­ty. Legen­daa­ri­sia keik­ka­paik­ko­ja kier­tu­eel­la on muun muas­sa Wembley Sta­dio­nin yhtey­des­sä ole­va Wembley Are­na Lon­toos­sa, mis­sä ovat esiin­ty­neet myös The Beat­les, Rol­ling Sto­nes ja David Bowie. Yhdys­val­to­jen kier­tue alkaa län­si­ran­ni­kol­ta San Joses­ta ja hui­pen­tuu Los Ange­le­sis­sa tou­ko­kuun lop­pu puolella.