Ajan­koh­tais­ta

Lukioi­den lak­kaut­ta­mi­nen tie­täi­si jouk­ko­lii­ken­ne­kus­tan­nus­ten ja mat­kus­tusai­ko­jen kas­vua

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­ton kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tys­tä var­ten luon­nos­te­le­mas­sa lausun­nos­sa ker­ro­taan, että ehdo­tet­tu­jen lukio­ver­kon muu­tos­ten takia jouk­ko­lii­ken­tee­seen tul­laan tar­vit­se­maan lisä­ka­pa­si­teet­tia. Kii­min­gin lukion kes­kit­tä­mi­sen…

Lue lisää

Iivol­le tuu­le­tuk­set Hau­ki­pu­taal­ta­kin!

Mikä oli­kaan mah­ta­vam­paa läh­teä ladul­le kuin olym­pia­kul­ta­tun­nel­mis­sa! Ensim­mäi­sis­sä las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­dois­sa tuu­le­tet­tiin aluk­si kaik­ki yhdes­sä Iivol­le, sit­ten pie­nim­mät pää­si­vät kisa­la­dul­le. Onko­han…


Liik­ku ava­si Hau­ki­pu­taal­la

Kun­to­kes­kus Liik­ku ava­si tänään oven­sa Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa. Väkeä oli pai­kal­la tutus­tu­mas­sa heti kel­lo 12:sta läh­tien. Lii­kun yrit­tä­jät ovat Johan­na ja…


Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon -pari­suh­de­kurs­sil­la etsi­tään uusia työ­ka­lu­ja arkie­lä­mään puo­li­son kans­sa. Kurs­si toteu­te­taan kol­me­na ilta­na 27.2., 20.3. ja 10.4.…Oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui Kel­los­sa

Eilen hie­man ennen puol­ta­päi­vää pelas­tus­lai­tos sai ilmoi­tuk­sen tuli­pa­los­ta Hau­ki­pu­taan Kel­lo­lam­men­tiel­le. Yksi­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo oli palo­kun­nan saa­pues­sa pai­kal­le ilmi­lie­keis­sä. Talon omis­ta­ja teki…