Kolum­nit

Jou­lu­ter­veh­dys: Pai­me­nen osa

Kulu­neen syk­syn mie­leen­pai­nu­vim­pia vir­ka­teh­tä­viä­ni ovat olleet las­ten tapaa­mi­set kou­lu­vie­rai­luil­la piis­pan­tar­kas­tus­ten yhtey­des­sä. Las­ten kysy­myk­set ovat olleet aito­ja ja ne ovat kos­ke­neet kai­ken­lai­sia asioi­ta ”maan ja tai­vaan välil­tä”: Onko sinul­la lap­sia? Onko kiva olla piis­pa­na? Pal­jon­ko piis­pa tie­naa? Isom­pien kou­lu­lais­ten kysy­myk­set ovat pan­neet minut lujil­le: Mikä on elä­män tar­koi­tus? Mitä tapah­tuu kuo­le­man jäl­keen? Mikä on uskon­non­va­pau­den ja sanan­va­pau­den suh­de? Par­haa­ni mukaan olen yrit­tä­nyt näin­kin vai­kei­siin kysy­myk­siin vas­ta­ta.


Rent­ta­he­lek­ku: Hii­ren vai ton­tun jäl­jet…?

On jän­ni­tys­tä pien­ten arjes­sa. Jou­lu lähes­tyy, mei­dät ympä­röi jou­lun tai­ka. Ei tie­dä pie­ni ei suu­ri, mis­sä ton­tut mil­loin­kin tark­kai­le­vat mei­tä! Mut­ta, kyl­lä tark­kai­le­vat. Met­säs­sä oli näh­ty ton­tun jäl­jet, kun eska­ri­lai­set oli­vat seik­kail­leet opet­ta­jan­sa kans­sa kou­lun lähei­syy­des­sä.