Kuivaniemi

Iin päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­set lau­ta­kun­nan käsittelyyn

Iin kun­nan ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta käyt­tää otto-oikeut­­taan ja ottaa käsi­tel­tä­väk­seen var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan teke­män viran­hal­ti­ja­pää­tök­sen var­hais­kas­va­tusyk­si­köi­den auki­pi­tä­mi­ses­tä poik­keus­ai­ka­na. Lau­ta­kun­ta käsit­te­lee asi­aa kokouksessaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sahu­rei­den ja Kui­va­joen saho­jen jäljillä

Kui­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Aaro Tii­li­kai­nen innos­tui syn­ty­mä­kun­tan­sa sahois­ta jo nuo­re­na iso­van­hem­pien­sa Iita ja Auk­ku Bloms­te­rin muis­te­luk­sia kuun­nel­les­saan. Sit­tem­min täy­den­si iso­van­hem­pien muis­to­ja tutkimalla.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin miljoonatulot

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin metsänhoitoyhdistyksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyryil­lä on luja luot­to maitotalouteen

Kui­va­jo­ki­var­res­sa Hyryn kyläl­lä sijait­se­va Ran­ta­Hy­ry Oy on kol­men vel­jek­sen – Juho, Heik­ki ja Saka­ri Hyryn – sekä hei­dän isän­sä Kyösti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Min­na Ryti­sa­lon ja Rou­va C:n jäljillä

Kun luki­jan käsis­sä on fik­tii­vi­nen elä­mä­ker­ta, ensim­mäi­sek­si mie­leen nousee kysy­mys, mikä täs­tä on tot­ta, mikä tari­naa. Kir­jai­li­ja ja äidin­kie­len­opet­ta­ja Minna.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMai­se­ma­ra­vin­to­la kär­si putkivuodosta

Mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mi on saa­nut sii­peen­sä. Ravin­to­lan keit­tiös­sä on sat­tu­nut put­ki­vuo­to. Jää­ty­nyt ja hal­jen­nut put­ki on keit­tiös­sä ja se on läm­mi­tys­pat­te­riin liit­ty­vä putki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus