Yleisö

Teks­ta­rit

Kii­tok­set Pert­ti Huo­vi­sel­le asian­tun­te­vis­ta ja moni­puo­li­sis­ta Iin his­to­ri­aa valot­ta­vis­ta artik­ke­leis­ta. Voi­si­ko ko. artik­ke­lit koo­ta yksiin kansiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vih­reäm­pi kunta

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­han­ke on saa­nut pal­jon kes­kus­te­lua aikaan sekä puo­les­ta että vas­taan ja moni onkin vaa­ti­nut suo­ra­sel­käi­syyt­tä asias­sa kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­ta. Aihe on sinään­sä pal­jon tun­tei­ta herät­tä­vä, kos­ka asias­sa ovat pun­ta­roi­ta­vi­na mm. kun­nan saa­ma vero, ihmis­ten saa­ma vuo­kra­tu­lo, pai­kal­lis­ten asuk­kai­den viih­ty­vyys sekä ympä­ris­tö ja luonto.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Roko­tus­muis­te­lo vuo­del­ta 1946 tai ‑47

Tämä tapah­tui ker­ran, kau­an sit­ten, kun minä­kin olin pie­ni, eka­luok­ka­lai­nen. Sil­loin oli se pelot­ta­va keuh­ko­tau­ti leviä­mäs­sä koko Suo­meen. Sitä pelät­tiin myös Iihin kuu­lu­vas­sa pie­nes­sä Jak­ku­ky­län kou­lus­sa. Ja sit­ten! Erää­nä päi­vä­nä tuli ter­veys­tä­ti kou­luum­me ilmoit­ta­maan, että: “Olen nyt tul­lut rokot­ta­maan tei­dät sitä uut­ta ja pahaa tau­tia vas­taan. Sit­ten ette sai­ras­tu sii­hen ja sehän on hyvä asia. Eikös vaan?”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Iin Ala­ran­nal­la kel­tai­seen tak­kiin pukeu­tu­nut pojan­nap­pu­la aje­lee moot­to­ri­kel­kal­la latu-uraa pit­kin. Latu on usein hiih­to­kel­vot­to­mas­sa kun­nos­sa. Voi­sit­te­ko van­hem­mat opas­taa lap­sian­ne aje­le­maan muualla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mui­nais­suo­ma­lai­nen metsämies

Esi-isä­­saa­­lis­­ta­­jil­­le met­sä on pyhä paik­ka. Ennen kuin hän läh­tee pyyn­ti­ret­kel­le salo­ja samoa­maan, kor­pia kolua­maan, hän pesey­tyy kun­nol­la ja pukee ylleen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lisä­ai­nek­sia tuulimyllysoppaan

Miten käy, kun sopi­mus­kausi myl­ly­jen osal­ta lop­puu? Kuka vii­me­kä­des­sä pur­kaa myl­lyt, jos asiat ei mene niin kuin on sopi­muk­ses­sa sovittu? 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tas­a­puo­li­nen kehitys?

Lues­ke­lin Oulun ympä­ris­tö­oh­jel­maa 2026 – koh­ti hii­li­neut­raa­lia Oulua. Ympä­ris­tö­oh­jel­man val­mis­te­luun on osal­lis­tu­nut yli 300 hen­ki­löä, eikä reu­na-aluei­ta ole ollen­kaan huo­mioi­tu täs­sä ohjel­mas­sa! Täs­sä­pä muu­ta­ma esi­merk­ki miten reu­na-aluei­ta näi­ve­te­tään Oulussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Eipä Ilma­tar -”asian­tun­ti­jat” vas­tan­neet kysy­myk­seen myl­ly­jen öljy­mää­räs­tä per myl­ly. Luvat­tiin webi­naa­ris­sa vas­ta­ta sähköpostiin…eipä oo vastattu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus