Lap­kaa­ra kes­kit­tää toi­min­tan­sa Ritaharjuun

Lapkaara keskittää kaiken toimintansa Ritaharjuun. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä huoltamo että katsastus Jäälin Välikylässä lopettavat toimintansa. Lapkaaran toimitusjohtaja Arto Kankaala uskoo, että uskolliset asiakkaat löytävät tiensä myös Ritaharjuun, jossa yritys on toiminut jo vuoden päivät. Taustalla kuvassa korjaamopäällikkö Ville Kurkela. (Kuva: Hanna Tuomikoski / Huuru Media)Lapkaara keskittää kaiken toimintansa Ritaharjuun. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä huoltamo että katsastus Jäälin Välikylässä lopettavat toimintansa. Lapkaaran toimitusjohtaja Arto Kankaala uskoo, että uskolliset asiakkaat löytävät tiensä myös Ritaharjuun, jossa yritys on toiminut jo vuoden päivät. Taustalla kuvassa korjaamopäällikkö Ville Kurkela. (Kuva: Hanna Tuomikoski / Huuru Media)

Jää­li­läi­siä autoi­li­joi­ta jo yli 20 vuo­den ajan pal­vel­lut Lap­kaa­ra Väli­ky­läs­sä kes­kit­tää kai­ken toi­min­tan­sa kesä­kuun aika­na Rita­har­juun, jos­sa sil­lä on huol­ta­mo­ti­lat Moto­ne­tin yhteydessä.

– Rita­har­jus­sa tilat ovat uudet ja ne sijait­se­vat parem­mal­la peli­pai­kal­la, kuvai­lee muu­tok­sen syi­tä Lap­kaa­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Arto Kan­kaa­la.

Jää­lin yri­tys­ky­lä ei ole hänen mukaan­sa vii­me vuo­si­na kehit­ty­nyt toi­vo­tul­la taval­la, eikä yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to ole läh­te­nyt odo­tus­ten mukai­seen kas­vuun. Kan­kaa­la on luot­san­nut Lap­kaa­raa Jää­lis­sä rei­lut vii­si vuotta.

– Meil­lä oli mah­dol­li­suus raken­taa pai­kal­le myös uusi kiin­teis­tö sekä auto­lii­ke, mut­ta sel­lai­sia inves­toin­te­ja en näe täs­sä tilan­tees­sa jär­ke­vä­nä. Rita­har­jus­sa olem­me olleet noin vuo­den, ja se on läh­te­nyt todel­la hyvin käyntiin.

Myös kat­sas­tus­toi­min­ta Jää­lis­sä päät­tyy, mut­ta kesä­kuus­sa toi­min­tan­sa aloit­taa niin ikään Kan­kaa­lan omis­ta­ma Rita­har­jun Kat­sas­tus Oy.

Arto Kan­kaa­la ja Lap­kaa­ra halua­vat kiit­tää Jää­li­läi­siä ja lähia­lu­eel­ta tule­via asiak­kai­ta ja toi­vot­taa hei­dät ter­ve­tul­leek­si Ritaharjuun.

– Siel­lä pys­tym­me pal­ve­le­maan sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kai­ta aiem­paa parem­min. Aukio­loai­ko­ja tulem­me päi­vit­tä­mään kysyn­nän mukaan.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.