Kevät­mark­ki­nat koko­si jää­li­läi­set yhteen

Jäälin tapahtuman päätti yhteislaulu. Oppilaat esittivät lavalla lauluun kuuluvaa leikkiä.

Jää­lin kou­lul­la vie­tet­tiin kevät­mark­ki­noi­ta aurin­koi­ses­sa sääs­sä vii­me kes­ki­viik­ko­na. Mark­ki­noil­la oli tar­jol­la Jää­lin 1–4.-luokkalaisten val­mis­ta­mia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, joi­ta kou­lu­lai­set oli­vat itse myy­mäs­sä. Myy­tä­vä­nä oli muun muas­sa lei­von­nai­sia, arpo­ja ja vihe­ra­se­tel­mia. Tar­jol­la oli myös hius­ten leti­tys­tä, kas­vo­maa­laus­ta ja pal­lon­heit­toa. 3A-luo­kan Sara Aal­to­nen teki tai­de­teok­sia kas­vo­maa­laus­pis­teel­lä. Hän ehti kier­rel­lä mark­ki­na-aluet­ta ennen maa­laus­pis­teel­le saa­pu­mis­ta, ja ker­toi siir­ty­vän­sä seu­raa­vak­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus