Kas­va­va Jää­li muis­tut­ti kau­pun­gin­joh­ta­jaa kaa­voi­tuk­sen tär­key­des­tä

Jäälin alueen asukkaiden puheenjohtaja Birger Ylisaukko-oja esitteli Jääliä kaupunginjohtaja Päivi Laajalalle viime torstaina Päivin kahvit -tilaisuudessa. Asukkaiden kysymyksiin oli vastaamassa myös suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Sakari Kärkkäinen.

Jää­li­läi­set esit­te­li­vät kau­pun­gin­joh­ta­jal­le asui­na­lu­een­sa hie­no­na asui­nyh­tei­sö­nä, jos­sa asuk­kai­den puheen­joh­ta­ja Bir­ger Yli­sauk­ko-ojan mukaan asuu hyviä ihmi­siä, jot­ka teke­vät vapaa­eh­tois­työ­tä aktii­vi­sis­sa jär­jes­töis­sä, jot­ka jär­jes­tä­vät pal­jon yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa. Vaik­ka ter­veys­pal­ve­lut siir­tyi­vät­kin Kii­min­kiin ja kir­jas­to pie­ne­ni ja muut­ti Lai­va­kan­kaan kou­lul­le, eivät jää­li­läi­set jää­neet purek­si­maan kyn­si­ään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus