Kala­mäen his­to­rias­ta ker­to­vat tau­lut Jää­lin kou­lul­le

Kalamäki 1900-luvun puolivälissä. Eila Mosorin lahjoitti kaksi maalaustaan Jäälin koululle ja teokset vastaanotti rehtori Pasi Timonen.

Jää­lin Kala­mäes­sä lap­suut­taan mum­mu­las­saan viet­tä­nyt Eila Moso­rin lah­joit­ti Jää­lin kou­lul­le kak­si maa­laa­maan­sa Kala­mäen aiem­mas­ta elä­mäs­tä ker­to­vaa tau­lua. Tau­lut vas­taa­not­ti kou­lu reh­to­ri, joka piti lah­joi­tus­ta tär­keä­nä, sil­lä Kala­mä­ki on olen­nai­nen osa Jää­lin his­to­ri­aa.

Kala­mäel­lä enää van­ho­jen raken­nus­ten kivi­ja­lat ker­to­vat vuo­si­kym­men­ten takai­ses­ta elä­mäs­tä. Kala­mäen uudi­sa­su­tus­ti­la mai­ni­taan ensim­mäi­sen ker­ran kir­kon­kir­jois­sa vuon­na 1759. Kaik­ki­aan Kala­mäen tilaa asut­tiin noin 200 vuot­ta, sil­lä 1960-luvun alus­sa Kala­mä­ki tyh­je­ni lopul­li­ses­ti.

Eila Moso­rin muis­te­lee läm­möl­lä lap­suusai­ko­jaan iso­van­hem­pien­sa Ellen ja Nes­to­ri Kala­mäen hoi­vis­sa.

– Van­hem­pi vel­je­ni Kaler­vo oli minul­le tär­keä. Kun hän aloit­ti kou­lun sii­nä Jää­lin ensim­mäi­ses­sä kou­lus­sa, mum­mon ja kylä­läis­ten perus­ta­mas­sa, niin minä itkin koko vii­kon. Halusin läh­teä myös kou­luun. Niin mum­mu kävi puhu­mas­sa opet­ta­jal­le ja sain men­nä, enkä ollut yhtään päi­vää pois, Eila Moso­rin muis­te­lee 1940-lukua.

1900-luvun alus­sa Kala­mäen tilal­la oli San­te­ri Kala­mäen talo sekä Nes­to­ri Kala­mäen talo eli Moso­ri­nin mum­mu­la. Mäel­lä oli myös muun muas­sa kak­si navet­taa, rii­hi, aitat, tal­lit sekä nel­jä kai­voa.

– Tul­va-aikaan Saa­ri­se­no­jan ylit­se piti kul­kea veneel­lä, Kala­mäen koh­dal­la vesi oli kir­kas­ta ja kalaa saa­tiin pal­jon. Kun Peu­ka­loi­nen sit­ten kui­vat­tiin, niin veden laa­tu alkoi hei­ke­tä, Moso­rin ker­too.

Kala­mäen nykyis­tä kehi­tys­tä nuo­tio­paik­koi­neen, lin­tu­tor­nei­neen ja vesien­kun­nos­tuk­sen raken­nel­mi­neen hän kat­se­lee mie­lis­sään.

– Hyvä on, että Kala­mä­ki on edel­leen paik­ka ihmi­sil­le.

Eila Moso­ri­nin mum­mu Ellen toi­mi aktii­vi­ses­ti oman kou­lun saa­mi­sek­si Jää­liin. Kou­lu Jää­liin saa­tiin vuon­na 1931, ja Ellen Kala­mä­ki toi­mi kou­lun joh­to­kun­nan ensim­mäi­se­nä puheen­joh­ta­ja­na.

Tau­luis­sa etua­lal­la on Nes­to­ri Kala­mäen talo, vasem­mal­la San­te­ri Kala­mäen talo. Oikeal­la näky­vän nave­tan kivi­jal­ka on edel­leen näky­vis­sä Kala­mäes­sä, samoin toi­sen nave­tan kivi­jal­ka vähän ylem­pä­nä mäel­lä.