Jää­lin kou­lun oppi­laat syys­kuus­sa uuteen kou­luun – Har­jan­nons­ta­jai­sia vie­tet­tiin pak­kas­ten lauh­tu­mis­ta odo­tel­len

Janne Karhu ja Auno Leskelä esittelevät uutta koulua, jossa ei ole varsinaisia luokkia, vaan oppimistilat ovat muokattavissa liikkuvien seinien ja kalusteiden avulla. Jäälin ja Laivakankaan koulujen henkilöstöt ovat olleet mukana suunnittelussa. Myös oppilaita on kuultu uutta toimintaympäristöä suunniteltaessa.

Par­haas­sa tapauk­ses­sa Jää­liin raken­tu­va moni­toi­mi­ta­lo val­mis­tuu jo syk­syl­lä ennen kou­lu­jen alkua. Vas­taa­van työn­joh­ta­jan Auno Les­ke­län mukaan työt ovat suju­neet hyvin ja mikä­li mitään vii­vy­tyk­siä ei tule, suun­ni­tel­tu aika­tau­lu pitää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus