Jää­lin ensim­mäis­tä fris­bee­gol­fra­taa raken­ne­taan jo

Jäälin frisbeegolfradan väylät on suunnattu siten, että ympäristössä olevat muut alueet eivät ole vaarassa missään tilanteessa. Väylät on lisäksi toisista väylistä sen verran etäällä, ettei ole vaaraa heittää toiselle väylälle. – Radan korit tullaan myös vaimentamaan, jotta korien kilinä ei häiritse lähialueen asukkaita, Henri Koivumaa kertoo radan talkoissa mukana olevalle Sami Kalliolle.Jäälin frisbeegolfradan väylät on suunnattu siten, että ympäristössä olevat muut alueet eivät ole vaarassa missään tilanteessa. Väylät on lisäksi toisista väylistä sen verran etäällä, ettei ole vaaraa heittää toiselle väylälle. – Radan korit tullaan myös vaimentamaan, jotta korien kilinä ei häiritse lähialueen asukkaita, Henri Koivumaa kertoo radan talkoissa mukana olevalle Sami Kalliolle.

Jää­lin ensim­mäi­sen, aloit­te­li­joil­le ja lap­sil­le sopi­van, 9‑väyläinen fris­bee­gol­fra­dan ava­jai­sia vie­te­tään tule­van kesän aika­na. Peli­kun­toon rata val­mis­tuu jo tou­ko­kuus­sa. Par­hail­laan urhei­lu­ken­tän ja kau­ka­lon takai­ses­sa met­si­kös­sä rataa raken­ne­taan tal­koo­voi­min. Väy­lien heit­to­pai­kat raken­ne­taan puu­la­vois­ta, jot­ka ovat tar­vit­taes­sa hel­pos­ti siir­ret­tä­vis­sä ja pois­tet­ta­vis­sa. Radan raken­ta­mi­sen vuok­si met­säs­tä ei tar­vit­se kaa­taa yhtään isoa puu­ta, ainoas­taan pie­nim­piä risu­ja siis­ti­tään väy­lil­tä. Myös­kään maa­ta ei alu­eel­la tar­vit­se muokata.

– Väy­lil­le asen­ne­taan eril­li­set väy­lä­opas­teet. Radan info­tau­lu sijoi­te­taan 1. väy­län heit­to­pai­kan lähei­syy­teen, ja 1. väy­län lähei­syy­teen sijoi­te­taan myös kak­si put­ti­ko­ria, joi­den ympä­ril­le luo­daan eril­li­nen put­ti-rata put­ti­pe­le­jä var­ten. Radan pysä­köin­ti alu­ee­na toi­mii urhei­lu­ken­tän pysä­köin­tia­lue, ker­too Oulun Fris­bee­seu­ra ry:n Hen­ri Koi­vu­maa, joka on toi­nen radan suunnittelijoista.

Koi­vu­maan kans­sa rataa suun­nit­te­le­mas­sa on ollut kii­min­ki­läi­nen Ilpo Tolo­nen. Yhdes­sä he toi­mi­vat radan vas­tuu­hen­ki­löi­nä. Radan luvan­ha­ki­ja­na ja vas­tuul­li­se­na toi­mi­ja­na on Oulun Frisbeeseura.

Koi­vu­maa asuu itse Jää­lis­sä ja hän on har­ras­ta­nut fris­bee­gol­fia kil­pa­ta­sol­la 13 vuo­den ajan. Hän on sel­vit­tä­nyt radan raken­ta­mis­ta tän­ne jo jon­kin aikaa.

– Haluan edis­tää pai­kal­lis­ta toi­min­taa. Sain kan­nus­tus­ta ja tukea muil­ta OFS:n jäse­nil­tä ja eri­tyi­ses­ti Hon­ki­maan rata­mes­ta­ri Ilpo Tolo­nen kehot­ti lait­ta­maan hom­maa alul­le, Koi­vu­maa ker­too hank­keen taustoista.

Eri­tyi­ses­ti hank­kees­sa on Koi­vu­maa­ta ilah­dut­ta­nut pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kan­na­tus ja posi­tii­vi­nen vas­taan­ot­to hank­keel­le. Kai­kil­le väy­lil­le löy­tyi spon­so­rit nopeas­ti, ja rata toteu­te­taan­kin lähes täy­sin spon­so­ri­ra­hoil­la. Kau­pun­ki antaa maa-alu­een käyt­tö­oi­keu­den lisäk­si radal­le myös heit­to-alus­to­jen tekonurmimatot.

Koi­vu­maa pal­jas­taa, että Jää­lin fris­bee-innos­tuk­sel­le ei näy lop­pua. Tämän ensim­mäi­sen radan val­mis­tues­sa alu­eel­la itää halu raken­taa 18-väy­läi­nen per­he­ra­ta Kala­mäen alu­eel­le. Lisäk­si haa­veis­sa siin­tää täys­pit­kä pro-rata jon­ne­kin Lai­va­kan­kaan takamaastoon.

Pai­kal­li­set toi­mi­jat ja hank­keen tukijat

• Jää­lin koulu

• Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys ry

• Kiimingin–Jäälin vesien­hoi­to­yh­dis­tys ry

• LC Jääli

• Kii­min­gin seurakunta

• EV Ase­ma Oy

• RHM — Koneu­ra­koin­ti Oy

• Oulun Maa- ja Vesi­ra­ken­nus Oy

• Jar­ki­mo Oy

• Win­ter Games rahasto

• Oulun Fris­bee­seu­ra ry

• Pai­kal­li­set lap­set ja nuoret

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.