Jää­li­läi­set kat­so­vat tule­vai­suu­teen

Jäälin perinteinen talvitapahtuma on hyvä esimerkki alueen asukkaiden aktiivisuudesta. Tulevana sunnuntaina järjestettävä alueen toimijoiden yhteisponnistus pitää poro- ja poniajelun ja muun ohjelman lisäksi sisällään pilkkikilpailun kello 12-14, nappulahiihdon kello 12.45-14.15 sekä yhteisvastuuhiihdon kello 13.15 alkaen.

Jää­lin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä uuden puheen­joh­ta­jan­sa Bir­ger Yli­sauk­ko-ojan joh­dol­la on luo­nut alu­eel­le oman tule­vai­suu­den­vi­sion, jos­sa Jää­li näh­dään aktii­vis­ten asuk­kai­den kau­pun­gin­osa­na. Tär­keä­nä pide­tään yhdis­tys­ten ja Oulun kau­pun­gin välis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta, jol­la pyri­tään kehit­tä­mään sekä Jää­liä että sen asuk­kai­den hyvin­voin­tia. Vuon­na 2026 Jää­li on vision mukaan saa­nut lisää veto­voi­maa kaa­voi­tuk­sen, moni­puo­lis­tu­neen asun­to­kan­nan ja kas­va­neen asu­kas­lu­vun myö­tä. Kes­kuk­sen pal­ve­lut ovat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus