Hiih­to­me­nes­tys­tä alu­een nuorille

Iin hiihtoseuran tyttöjen viestitrio vasemmalta oikealle: Oona Pesämaa, Sofia Perttula sekä Saaga Pesämaa.Iin hiihtoseuran tyttöjen viestitrio vasemmalta oikealle: Oona Pesämaa, Sofia Perttula sekä Saaga Pesämaa.

Vii­kon­lop­pu­na käy­tiin Hopea­som­man lop­pu­kil­pai­lut Lah­des­sa 3.–5.3. Siel­lä tuli jäl­leen hie­noa menes­tys­tä iiläi­sil­le hiih­tä­jil­le sekä jää­li­läi­sel­le Matias Lato­maal­le. Per­jan­tai­na kisat­tiin sprin­teis­sä, jos­sa Iin hiih­to­seu­raa edus­ta­vat Saa­ga Pesä­maa oli N14- sar­jan kar­sin­nas­sa 17. sekä Oona Pesä­maa pari vuot­ta nuo­rem­pa­na samas­sa sar­jas­sa 61. Saa­gan mat­ka ete­ni kar­sin­nois­ta aina semi­fi­naa­liin saak­ka ja lop­pu­tu­lok­se­na oli 10.sija elä­män ensim­mäi­ses­sä sprin­tis­sä. Tyt­tö­jen sar­jas­sa kisa­si per­jan­tai­na hui­keat 147 kilpailijaa.

Jää­li­läi­nen Matias Lato­maa ProS­ki Oulus­ta sijoit­tui M14-sar­jas­sa kar­sin­nas­sa 5:ksi ja hiih­ti lopul­ta finaa­leis­sa sijoit­tuen niu­kas­ti mita­li­kol­mi­kon ulko­puo­lel­le 4:ksi. Pojis­sa oli sprin­tis­sä 131 kisaajaa. 

Lau­an­tai­na kisat­tiin nor­maa­li­mat­kat perin­tei­sel­lä mel­koi­ses­sa arvo­ki­sa­ke­lis­sä kun yön aika­na oli sata­nut rei­lus­ti lun­ta ja aamul­la ladut oli­vat lähes ummes­sa. Par­hai­ten menes­tyi Matias Lato­maa sijoit­tuen vii­den­nek­si M14- vuo­tiai­den 5 km:llä. Saa­ga Pesä­maa sijoit­tui nii­ni­kään N14- sar­jan 3 km:llä hie­nos­ti 8:ksi. Samas­sa sar­jas­sa kisa­si myös Iin hiih­to­seu­raa edus­ta­va Sofia Pert­tu­la sijoit­tuen 67:ksi. Lisäk­si iiläis­tä menes­tys­tä täy­den­sä hie­nos­ti N13- sar­jan 3km:llä kisan­neet Oona Pesä­maa sijoit­tuen 37:ksi sekä Mai­ju Sora­kan­gas 107:ksi. Oona ja Mai­ju kisa­si­vat sar­jas­sa vie­lä vuot­ta nuorempina. 

Sun­nun­tain vies­tis­sä Iin hiih­to­seu­ral­la oli ensim­mäis­tä ker­taa yli kym­me­neen vuo­teen muka­na junio­ri­jouk­kue N14- sar­jas­sa käy­dys­sä 3×3km vies­ti­hiih­dois­sa. Hiih­to­tyy­li oli vapaa. Jouk­ku­ees­sa hiih­ti­vät Oona Pesä­maa, Saa­ga Pesä­maa sekä Sofia Pert­tu­la. Jouk­kue sijoit­tui 11:ksi kun kisaan osal­lis­tui upeat 55 jouk­kuet­ta. Kaik­ki tytöt venyi­vät omaan huip­pusuo­ri­tuk­seen. Pal­kin­noil­ta (10.sija) tytöt jäi­vät vain nel­jä sekun­tia ja oli­vat poh­jois-poh­jan­maan pii­rin toi­sek­si paras jouk­kue. Taak­se jäi­vät mm. Oulun hiih­to­seu­ra sekä Kuusa­mon Eräveikot. 

Mie­het 14- sar­jas­sa ProS­kin jouk­kue oli upeas­ti prons­sil­la. Jouk­ku­ees­sa hiih­ti­vät Vee­ti Vilp­po­la, Vee­ti Rah­ko­lin sekä Matias Lato­maa. Matias oli osuu­ten­sa nopein ja nos­ti jouk­ku­een upeas­ti pronssille.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta osal­lis­tui lisäk­si N16- sar­jaan iiläi­nen Saa­ga Sas­si, joka sijoit­tui sprin­tin kar­sin­nas­sa 47. sijal­le, 5 km perin­tei­sel­lä 24:ksi sekä vies­tis­sä 3×3 km mat­kal­la 15:ksi Limin­gan niit­to­mies­ten jouk­ku­ees­sa. Samas­sa jouk­ku­ees­sa kisa­si lisäk­si kii­min­ki­läi­nen Ali­sa Kärk­käi­nen. Ali­sa sijoit­tui myös N16-sar­jas­sa sprin­tin kar­sin­nas­sa 67:ksi ja 5km perin­tei­sel­lä 26:ksi.