Uusi yksi­tyi­nen päi­vä­ko­ti Iin Kaup­pa­tiel­le – Kun­nal­lis­ta päi­vä­ko­tia raken­ne­taan Haminaan

Uutta yksityistä päiväkotia rakennetaan Iin Kauppatielle entisen Lakson päiväkodin paikalle. Samaan aikaan rakennetaan uutta kunnallista Haminan päiväkotia Haminan koulun viereen.Uutta yksityistä päiväkotia rakennetaan Iin Kauppatielle entisen Lakson päiväkodin paikalle. Samaan aikaan rakennetaan uutta kunnallista Haminan päiväkotia Haminan koulun viereen.

Uut­ta yksi­tyis­tä päi­vä­ko­tia raken­ne­taan Iin Kaup­pa­tiel­le samal­la pai­kal­la sijain­neen kun­nal­li­sen Lak­son päi­vä­ko­din pai­kal­le. Lak­son päi­vä­ko­ti pois­tet­tiin mar­ras­kuus­sa käy­tös­tä nopeal­la aika­tau­lul­la, kun raken­nuk­sen ylä­poh­jas­sa havait­tiin vesi­kat­teen vuo­dos­ta joh­tu­neet laa­jat vauriot.

Kun­nan­hal­li­tus vuo­kra­si mar­ras­kuus­sa Lak­son päi­vä­ko­din ton­tin Hoi­va­ra­ken­ta­jat Oy:n omis­ta­mal­le kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöl­le, joka pur­ki enti­sen kiin­teis­tön ja aloit­ti uuden rakentamisen.

– Työt ton­til­la käyn­nis­tyi­vät jou­lu­kuus­sa pur­ka­mi­sel­la ja uuden päi­vä­ko­din raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin jou­lu­kuus­sa. Hir­si­run­ko on saa­tu pys­tyyn ja työt jat­ku­vat sisä­töil­lä. Piha teh­dään kevään aika­na, ker­too Hoi­va­ra­ken­ta­jat Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tar­mo Kemp­pai­nen.

Päi­vä­ko­tiy­rit­tä­jäk­si Iihin tulee Pil­ke päi­vä­ko­dit, jol­le Hoi­va­ra­ken­ta­jat on raken­ta­nut usei­ta kiin­teis­tö­jä. Kaik­ki­aan yri­tys on raken­ta­nut yli 30 hir­si­päi­vä­ko­tia eri puo­lel­la Suomea.

Pil­ke päi­vä­ko­dit Oy:n asiak­kuus­joh­ta­ja Riik­ka Matts­son ker­too, että mikä­li raken­ta­mi­nen ete­nee aika­tau­lus­saan, voi­daan päi­vä­ko­ti ava­ta elo­kuun alkupuolella.

Iin päi­vä­ko­dis­ta tulee neli­ryh­mäi­nen musiik­ki­päi­vä­ko­ti Tah­ti, jos­sa on 72 varhaiskasvatuspaikkaa.

– Päi­vä­ko­tien pai­no­tus­ta miet­ties­säm­me huo­mioim­me, mikä oli­si paik­ka­kun­nal­le sopi­va pai­no­tus. Meil­lä on myös Tor­nios­sa musiik­ki­päi­vä­ko­ti, joten se ja Ii voi­vat suun­ni­tel­la yhdes­sä musiik­ki­kas­va­tuk­sen toteut­ta­mis­ta, Matts­son kertoo.

Pilk­keel­lä on yli180 päi­vä­ko­tia ympä­ri Suomea.

– Tulem­me Iihin, kos­ka siel­lä on tar­ve kun­nal­li­sel­le päi­vä­ko­dil­le. Myös kun­nas­sa käyt­töön otet­ta­val­la pal­ve­luse­te­lil­lä on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus asiaan.

Matts­son ker­too, että Iin päi­vä­ko­din joh­ta­jan rek­ry­toin­ti käyn­nis­tyy pian. Joh­ta­jan lisäk­si päi­vä­ko­tiin tar­vi­taan päi­vä­ko­din paik­ko­jen olles­sa täy­si 12 var­hais­kas­vat­ta­jaa sekä muun muas­sa keit­tiö­töis­tä ja sii­vouk­ses­ta vas­taa­va päi­vä­ko­din huoltaja.

Hami­nan kou­lun vie­reen Kirk­ko­tiel­le raken­ne­taan uut­ta kun­nal­lis­ta seit­se­män­ryh­mäis­tä päi­vä­ko­tia, johon tulee paik­ka 138 lap­sel­le. Päi­vä­ko­din on tar­koi­tus val­mis­tua loppuvuodesta.

Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt pal­ve­luse­te­lin käyt­töö­no­tos­ta, mut­ta tar­kem­pi val­mis­te­lu sii­tä vie­lä jat­kuu. Pal­ve­luse­te­li­jär­jes­tel­mäs­sä kun­ta mak­saa hyväk­sy­mäl­leen yksi­tyi­sel­le toi­mi­jal­le lap­si­koh­tais­ta kor­vaus­ta pal­ve­luse­te­lin mukai­ses­ti. Näin sekä jul­ki­nen että yksi­tyi­nen var­hais­kas­va­tus on käyt­tä­jil­le suu­rin piir­tein samanhintaista.

Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Pau­lii­na Aura­na­ho ker­too, että var­hais­kas­va­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä ensi syk­sy­nä ale­taan val­mis­tel­la hyvis­sä ajoin.

– Esio­pe­tuk­seen on juu­ri päät­ty­nyt haku ja kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen haku­pro­ses­si on käyn­nis­ty­mäs­sä. Sen jäl­keen voim­me alkaa suun­ni­tel­la tar­kem­min syksyä.

Iis­sä on ollut pit­kään pula var­hais­kas­va­tus­pai­kois­ta. Yksi­tyi­siä päi­vä­ko­te­ja on lop­pu­nut ja kun­nal­li­sia on jou­dut­tu perus­ta­maan väliai­kai­siin tiloi­hin. Uusin muu­tos on ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­vä­nä tänään tors­tai­na. Mikä­li lau­ta­kun­ta hyväk­syy muu­tok­sen, on Iis­sä syk­syl­lä toi­min­nas­sa kol­me yksi­tyis­tä päi­vä­ko­tia. Kun­nan väliai­kais­ti­lois­sa toi­mi­vat päi­vä­ko­dit muut­ta­vat lop­pu­vuo­des­ta aukea­vaan Hami­nan uuteen päiväkotiin.

– On mah­ta­vaa, että saam­me kun­nal­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen sil­le suun­ni­tel­tui­hin uusiin tiloi­hin ja meil­lä on sekä uusia että van­ho­ja yksi­tyi­siä pal­ve­lun­tuot­ta­jia, Aura­na­ho sanoo.

Kun­ta tie­dot­taa syk­syn var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen haku­pro­ses­sis­ta myöhemmin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.