Työl­lis­ty­mi­nen tie­tää raa­kaa työ­tä työn­haun paris­sa

Projektipäällikkö Harri Ojanperä vetää lokakuussa 2016 alkanutta kolmevuotista työllisyyttä edistävää TyöTakomo-hanketta.

Iis­sä ja muis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa toi­mi­van Työ­Ta­ko­mo-hank­keen tär­keim­mäk­si toi­min­nok­si on muo­dos­tu­nut kas­vok­kain teh­tä­vä ohjaus.– Annam­me aktii­vis­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta, joka perus­tuu asiak­kaan vapaa­eh­toi­suu­teen ja haluun työl­lis­tyä, sanoo hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Har­ri Ojan­pe­rä.

Vajaat puo­li­tois­ta vuot­ta toi­mi­neen työn­ha­ki­joi­den työ­elä­mä­val­miuk­sia paran­ta­van hank­keen koh­de­ryh­mä­nä on Iis­sä 30–50-vuotiaat työt­tö­mät, joi­den amma­til­li­nen kou­lu­tus on puut­teel­li­nen tai van­hen­tu­nut. Koh­de­ryh­mät on valit­tu Oulun­kaa­ren kun­tien tar­pei­den mukaan. Nuo­rem­pia työn­ha­ki­joi­ta Iis­sä pal­ve­lee Iipa­ja.
Työ­Ta­ko­mo on Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton ja Oulun­kaa­ren kun­tien rahoit­ta­ma han­ke, joka kes­tää syys­kuun 2019 lop­puun saak­ka
Moni­mut­kai­sia rek­ry­toin­ti­jär­jes­tel­miä

Har­ri Ojan­pe­rä ottaa Työ­Ta­ko­mon asiak­kai­ta vas­taan Iis­sä pää­asias­sa kun­nan­vi­ras­tol­la, mut­ta tar­vit­taes­sa myös muu­al­la. Ensim­mäi­sel­lä käyn­nil­lä  käy­dään läpi työn­ha­ki­jan kou­lu­tuk­seen, työ­elä­mään ja elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä asioi­ta.

– Minä en ole mikään kyt­tä­po­lii­si, joka vah­tii mik­sei ihmi­nen ole töis­sä. Kes­kus­te­lem­me luot­ta­muk­sel­li­ses­ti kun­kin asiak­kaan todel­li­sis­ta työl­lis­ty­mi­sen ongel­mis­ta.

Työn­ha­ki­jan työl­lis­ty­mi­sen este voi olla liik­ku­mi­nen, las­ten hoi­to, tar­jo­tun työn palk­ka­ta­so tai se, ettei osaa teh­dä työ­ha­ke­mus­ta. Ojan­pe­rä ei ymmär­rä, mik­si yri­tys­ten säh­köi­set rek­ry­toin­ti­jär­jes­tel­mät ovat niin moni­mut­kai­sia.
– Meil­lä on vie­lä 50-vuo­tiai­ta, joi­den tie­to­tek­ni­set tai­dot eivät rii­tä näi­den hake­mus­ten tekoon. Jos yri­tyk­set halua­vat työn­ha­ki­joi­ta, oli­si jär­jes­tel­miä yksin­ker­tais­tet­ta­va. Yri­tys voi­si lait­taa jär­jes­tel­män, johon syö­te­tään hen­ki­lö­tie­dot ja lii­te­tään cv.

Toi­sel­la tapaa­mis­ker­ral­la voi­daan teh­dä työn­ha­ki­jal­le ansio­luet­te­lo tai laa­tia yhdes­sä työ­ha­ke­muk­sia.
– Monel­la on puut­tei­ta työ­ha­ke­mus­ten­sa muo­to­sei­kois­sa tai ansio­luet­te­lois­saan. Mie­tim­me yhdes­sä myös työn­ha­ki­jan posi­tii­vi­sia puo­lia. Olen aiem­mis­sa työ­pai­kois­sa ollut vähit­täis­kau­pas­sa rek­ry­toi­mas­sa työn­te­ki­jöi­tä, joten osaan neu­voa, mihin työ­nan­ta­ja kiin­nit­tää huo­mion­sa hake­muk­sis­sa.

Seu­raa­vat tapaa­mis­ker­rat riip­pu­vat asiak­kaas­ta.
– Toi­set halua­vat olla teke­mi­sis­sä enem­män, toi­set vähem­män. Tavoit­tee­na­han on, että he teke­vät koko ajan uusia työ­ha­ke­muk­sia tai sit­ten ale­taan miet­tiä kou­lu­tus­vaih­toeh­to­ja. Työl­lis­ty­mi­nen on raa­kaa työ­tä työn­haun paris­sa.

Aktii­vi­mal­lis­sa hyvää ja huo­noa

Vuo­den­vaih­tees­sa voi­maan tul­lut laki työt­tö­myys­tur­van aktii­vi­mal­lis­ta edel­lyt­tää työt­tö­mil­tä aktii­vi­suut­ta. Työt­tö­män työn­ha­ki­jan on 65 työt­tö­myy­se­tuu­den mak­su­päi­vän  aika­na teh­tä­vä 18 tun­tia palk­ka­työ­tä, ansait­ta­va yrit­tä­jä­tu­lo­ja tai olta­va vii­si päi­vää TE-toi­mis­ton työl­lis­tä­mis­pal­ve­luis­sa. Mikä­li aktii­vi­suuse­del­ly­tys ei täy­ty, pie­ne­nee työt­tö­myy­se­tuus seu­raa­van tar­kas­te­lu­jak­son ajak­si 4,65 pro­sent­tia.

Työ­Ta­ko­mo on pal­ve­lu aktii­vi­sil­le työn­ha­ki­joil­le, mut­ta sii­nä muka­na ole­mi­nen ei täy­tä täl­lä tie­toa aktii­vi­mal­lin aktii­vi­suut­ta.
– Mal­li on kui­ten­kin aiheut­ta­nut asiak­kais­sa monen­lais­ta aktii­vi­suut­ta. Alku­vuo­des­ta on teh­ty pal­jon työ- ja kou­lu­tus­ha­ke­muk­sia.
Ojan­pe­rä pitää aktii­vi­suus­vaa­ti­mus­ta sinäl­lään hyvä­nä, mut­ta hänen mie­les­tään tar­kas­te­lu­vä­li pitäi­si olla pidem­pi.
— Tar­kas­te­lu­jak­sos­ta ei pitäi­si tul­la itse­tar­koi­tus. Yksi vuo­si oli­si rei­lum­pi väli tar­kis­tel­la asi­aa.

Opis­ke­lu yllä­pi­tää kil­pai­lu­ky­kyä

Yksit­täi­nen kun­ta­kin on mones­ti maan­tie­teel­li­ses­ti niin iso, ettei kun­nan sisäl­lä ole­vaa työ­paik­kaa voi ottaa vas­taan ilman auton omis­ta­mis­ta.

– Työn vas­taa­not­ta­mi­nen­han on aina hin­ta­neu­vot­te­lu­ky­sy­mys. Jokai­nen saa työ­tä jos­tain päin maa­pal­loa, mut­ta onko se ihmi­sar­vois­ta elä­mää jos jou­du­taan aina työn peräs­sä mat­kus­ta­maan, Ojan­pe­rä kysyy.
Kou­lut­tau­tu­mi­nen on yksi rat­kai­su tilan­tees­sa, jos­sa oman alan työ­tä ei ole tar­jol­la.
– Kan­nus­tan­kin opis­ke­le­maan työn ohel­la. Opis­ke­len itse­kin sosi­aa­li­työ­tä, kos­ka tar­vit­sen nii­tä val­miuk­sia täs­sä työs­sä­ni. Opis­ke­le­mal­la pidän yllä omaa kil­pai­lu­ky­kyä­ni.
Hen­ki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen lisäk­si Työ­Ta­ko­mo tar­jo­aa ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä esi­mer­kik­si hygie­nia­pas­si- ja työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tus­ta.

Vuo­kraWers­taas­ta hyviä koke­muk­sia

Työ­Ta­ko­mo-hank­kee­seen kuu­lu­vas­ta Vuo­kraWers­taas­ta on saa­tu hyviä koke­muk­sia. Sii­nä hank­keen asiak­kai­ta pal­ka­taan Oulun­kaa­ren kun­tiin palk­ka­tuel­la mää­rä­ai­kai­sik­si työn­te­ki­jöik­si. Työ­jak­son aika­na pal­ka­tut hake­vat itsel­leen han­ke­työn­te­ki­jöi­den tuel­la edel­leen­siir­to­koh­det­ta alu­een yri­tyk­sis­tä ja yhdis­tyk­sis­tä.

Edel­leen­siir­to­koh­teis­sa kun­ta säi­lyy työn­te­ki­jän var­si­nai­se­na työ­nan­ta­ja­na ja las­kut­taa yri­tys­tä vain toteu­tu­neis­ta työ­tun­neis­ta alkaen 9,5 euroa tun­ti +alv 24 %.
Iis­sä on ollut tähän men­nes­sä pro­jek­tin puit­teis­sa vii­si­tois­ta palk­ka­tuel­la kun­taan pal­kat­tua hen­ki­löä.  Heis­tä yhdek­sän on työs­ken­nel­lyt vähin­tään yhden jak­son edel­leen­siir­ret­ty­nä yri­tyk­ses­sä  tai hei­dän työl­lis­ty­mis­jak­son­sa on kes­key­ty­nyt muu­al­le työl­lis­ty­mi­seen. Lopuis­ta kuu­des­ta kah­del­la palk­ka­tu­ki­jak­so on kun­nas­sa edel­leen kes­ken. Vain kol­men osal­ta palk­ka­tu­ki­jak­sol­la ei ollut niin sanot­tua polut­ta­vaa vai­ku­tus­ta työ- tai opis­ke­lu-ural­le. Edel­leen­siir­ros­sa olleis­ta polut­ta­va vai­ku­tus oli kah­dek­sal­la yhdek­säl­lä.