Työl­lis­ty­mi­nen tie­tää raa­kaa työ­tä työn­haun paris­sa

Iis­sä ja muis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa toi­mi­van Työ­Ta­ko­mo-hank­keen tär­keim­mäk­si toi­min­nok­si on muo­dos­tu­nut kas­vok­kain teh­tä­vä ohjaus.– Annam­me aktii­vis­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta, joka perus­tuu asiak­kaan vapaa­eh­toi­suu­teen ja haluun työl­lis­tyä, sanoo hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Har­ri Ojan­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus