Tei­jo Lie­des Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheenjohtajaksi

Teijo Liedes (vas.) valittiin Iin kunnanhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Kuva: Kuvankaappaus Iin kunnanvaltuuston kokouksen livestriimistäTeijo Liedes (vas.) valittiin Iin kunnanhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Kuva: Kuvankaappaus Iin kunnanvaltuuston kokouksen livestriimistä

Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Ilk­ka Pako­nen (kesk.) väis­tyy puheen­joh­ta­jan teh­tä­vis­tään. Uudek­si kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa käy­dys­sä vaa­lis­sa 1.6.2023 alkaen Tei­jo Lie­des (vas.).

Pit­kään kun­ta­po­li­tii­kas­sa muka­na ollut Pako­nen kokee, että kulu­nut kausi on ollut kun­nan­hal­li­tuk­sel­le koh­tuul­li­sen hyvä.

– Aja­tuk­sis­sa oli­si, että samal­la lin­jal­la jat­kuu, vaik­ka teki­jät vaih­tuu, tote­si Pako­nen val­tuus­ton kokouksessa.

Pako­sen mukaan kun­nan­hal­li­tuk­sen ja kun­nan viran­hal­ti­joi­den yhteis­työ on suju­nut hyvin. Hän toi­voo, että myös uusi puheen­joh­ta­jis­to luot­saa kun­taa eteen­päin ja koh­ti kas­vua hyväl­lä yhteistyöllä.

Uusi puheen­joh­ta­jis­to valit­tiin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­sen aika­na toi­mit­ta­mal­la suh­teel­li­nen lis­ta­vaa­li. Vaa­li tapah­tui kah­den lis­tan välil­lä. Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män lis­tal­la kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si esi­tet­tiin San­na Vala­jaa ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Han­nu Kais­toa. Vasem­mis­to­lii­ton ja Kokoo­muk­sen ehdok­kais­ta koos­tu­val­la lis­tal­la puheen­joh­ta­jak­si esi­tet­tiin Tei­jo Lie­des­tä ja vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Pet­ri Ter­vos­ta (kok.).

Puheen­joh­ta­jak­si valit­tu Tei­jo Lie­des sai 17 ään­tä. 1. var­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin San­na Vala­ja, ja 2. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si Pet­ri Tervonen.

Puheen­joh­ta­jak­si valit­tu Tei­jo Lie­des kiit­ti teh­tä­väs­tä väis­ty­vää Ilk­ka Pakos­ta teh­tä­vän vas­tuul­li­ses­ta suorittamisesta.

– Kii­tän val­tuus­toa ja minua äänes­tä­nei­tä luot­ta­muk­ses­ta. Uskon, että nekin, jot­ka eivät minua äänes­tä­neet, luot­ta­vat sii­hen, että tulen hoi­ta­maan hom­man vas­tuul­li­ses­ti ja kaik­kia osa­puo­lia kuun­nel­len, lausui Liedes.

Val­tuus­ton kokouk­ses­sa pää­tet­tiin myös kun­nan­hal­li­tuk­sen kokoon­pa­nos­ta kulu­van vaa­li­kau­den ajak­si. Kun­nan­hal­li­tuk­sen var­si­nai­sik­si jäse­nik­si hyväk­syt­tiin Tei­jo Lie­des (vas.), Lee­na Tii­ro (vas.), Pet­ri Ter­vo­nen (kok.), Pet­ri Hyvö­nen (ps.), Aila Paa­so (vihr.), Ris­to Säk­ki­nen (sd.), Han­nu Kais­to (kesk.), Rei­jo Kehus (kesk.), Hel­ka Tapio (kesk.), San­na Vala­ja (kesk.) ja Noo­ra Huotari.

Kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Johan­nes Tuo­me­la (kesk.) ja ensim­mäi­se­nä vara­pu­heen­joh­ta­ja­na Mika Hast (vas.). 2. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin Jari-Juk­ka Joke­la (kesk.). Kol­man­te­na vara­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Jus­si Kurt­ti­la (kok.).

 

Muo­kat­tu 1.6. klo 10.25: Lisät­ty, että Pet­ri Ter­vo­nen on Kokoo­muk­sen varapuheenjohtajaehdokas.