Riip­pusil­lan nimi­laa­tat on tilat­tu

Jakkukylän riippusillan rakentaminen aloitettiin marraskuussa.Jakkukylän riippusillan rakentaminen aloitettiin marraskuussa.

Jak­ku­ky­län riip­pusil­taan kiin­ni­tet­tä­vät nimi­laa­tat on tilat­tu. Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys on kil­pai­lut­ta­nut nimi­laat­to­jen toi­mit­ta­jat ja valin­nut laat­ta­toi­mit­ta­jak­si Paa­si­ki­vi Oy:n. Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys kerä­si riip­pusil­taa var­ten rei­lun 50 000 euron oma­ra­hoi­tuso­suu­den. Rahan­ke­räys käyn­nis­tet­tiin kesäl­lä 2018 jär­jes­te­tys­sä pyö­räi­ly­ta­pah­tu­mas­sa. Keräys toteu­tet­tiin tar­joa­mal­la yri­tyk­sil­le, yhtei­söil­le ja yksi­tyi­sil­le ihmi­sil­le mah­dol­li­suus ostaa nimi sil­lan molem­piin päi­hin kiin­ni­tet­tä­viin laat­toi­hin. Keräyk­seen osal­lis­tui 92 yksi­tyis­hen­ki­löä tai paris­kun­taa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus