Rajoi­tuk­sia pure­taan, mut­ta koro­naa ei ole selä­tet­ty – Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sia teh­ty aiem­paa vähem­män

Digitaalisia palveluita on hyödynnetty koronakriisin myötä niin Oulunkaaren kuntayhtymässä kuin Iin kunnassakin. Iin kunnan nuorisotyön digitaaliset palvelut ovat olleet erittäin suosittuja.Digitaalisia palveluita on hyödynnetty koronakriisin myötä niin Oulunkaaren kuntayhtymässä kuin Iin kunnassakin. Iin kunnan nuorisotyön digitaaliset palvelut ovat olleet erittäin suosittuja.

Koro­na­vi­ruk­sen takia ase­tet­tu­ja rajoi­tuk­sia pure­taan osit­tain, mut­ta voi­mas­sa ole­via rajoi­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Oulun­kaa­ren joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen muis­tut­taa, että eten­kin ris­ki­ryh­mä­läis­ten on edel­leen syy­tä olla varuil­laan. – Vaik­ka 50 hen­gen kokoon­tu­mi­set ovat sal­lit­tu­ja kesä­kuun alus­ta alkaen, on eten­kin ris­ki­ryh­mä­läis­ten syy­tä edel­leen vält­tää sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja ja suo­jel­ta­va itse­ään. Hyvä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nia ovat edel­leen tär­kei­tä. Koro­naa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus