Puk­ki­no­kan sil­lan uusi­mi­nen etenee

Iin Pukkinokan silatyömaa maaliskuun lopulla. Hannu Lievetmursu on seurannut ja valokuvannut työmaan vaiheita.Iin Pukkinokan silatyömaa maaliskuun lopulla. Hannu Lievetmursu on seurannut ja valokuvannut työmaan vaiheita.

Fin­nin­ka­rin yksi­tyis­tien tie­kun­ta käyn­nis­ti Puk­ki­no­kan sil­lan uusi­mi­sen vuo­den alus­sa. Uusi sil­ta kor­vaa van­han, vuon­na 1967 raken­ne­tun sil­lan Iijoen poh­jois­puo­lel­la Iin Konin­tiel­lä. Sil­lan kaut­ta lii­ken­nöi­dään Fin­nin­ka­riin ja Koi­ran­ka­riin. Uusi beto­ni­nen vesis­tö­sil­ta val­mis­tuu kesäkuussa.

Uuden sil­lan kus­tan­nusar­vio on 675 000 euroa. Rat­kai­se­vaa yksi­tyis­tien tie­kun­nal­le oli mah­dol­li­suus hakea ja saa­da ELY-kes­kuk­sel­ta 85 pro­sen­tin rahoi­tuso­suus hank­keen. Iin kun­ta avus­taa han­ket­ta kym­me­nen pro­sen­tin ver­ran ja tie­kun­nan osuu­dek­si jää vii­si prosenttia.

Kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen työn toteut­ta­jak­si valit­tiin VRJ Ete­lä-Suo­mi Oy. Han­keen val­vo­ja on Pek­ka Moso­rin A‑Insinöörit Civil Oy:stä. Suun­nit­te­lus­ta on vas­tan­nut WSP Fin­land Oy. Yksi­tyis­tie­kun­nan toi­mit­si­ja­mies on Jani Maa­lis­maa.

Uusi leveäm­pi sil­ta paran­taa lii­ken­nöin­tiä ja aiem­paa leveäm­pi vir­taus­auk­ko myös veden vir­taa­maa. Sil­lan kaut­ta lii­ken­nöi­dään Fin­nin­ka­riin ja Koirankariin.

Koh­tees­sa on raken­nus­töi­den ajan käy­tös­sä kier­to­tie ja poik­kea­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt kesä­kuun puo­leen­vä­liin saak­ka. Uuden sil­lan arvioi­daan pal­ve­le­van seu­raa­vat sata vuotta.