PR-raken­ne jul­kai­si perus­ra­ken­ta­jan CLT-malliston

Sauli Taskila, Tapani Pakanen ja Samuli Pakanen esittelevät pöydällä näkyvää CLT-elementin palaa.Sauli Taskila, Tapani Pakanen ja Samuli Pakanen esittelevät pöydällä näkyvää CLT-elementin palaa.

Iis­sä kah­dek­san vuo­den ajan toi­mi­nut raken­nusa­lan yri­tys PR-raken­ne tuo ensim­mäis­ten jou­kos­sa Suo­mes­sa mark­ki­noil­le CLT-mas­sii­vi­puul­la toteu­te­tun kulut­ta­jil­le suun­na­tun pien­ta­lo­mal­lis­ton. Uudes­sa oma­ko­ti­ta­lo­mal­lis­tos­sa on 20 talovaihtoehtoa.

CLT-ele­men­tit muo­dos­tu­vat ris­tiin­lii­ma­tuis­ta lau­ta­ker­rok­sis­ta, joi­ta voi ele­men­tis­sä olla ker­rok­sit­tain usei­ta ele­men­tin pak­suu­des­ta riip­puen. Raken­nus­tek­nii­kan nimi CLT tulee englan­nin kie­len sanois­ta Cross Lami­na­ted Timber.

CLT-raken­ta­mi­nen on ele­ment­ti­ra­ken­ta­mis­ta, ja yksi sei­nä on yksi ele­ment­ti. Tuo­tet­ta on käy­tet­ty myös yri­tys- ja huvilarakentamisessa.

– Tuot­tee­na CLT-raken­ta­mi­nen ei ole uusi meil­le, olem­me raken­ta­neet CLT-talo­ja jo usei­den vuo­sien ajan. Nyt tek­niik­ka on kui­ten­kin ensi ker­taa kon­sep­toi­tu kon­kreet­ti­sek­si, kus­tan­nus­te­hok­kaak­si mal­lis­tok­si niin sano­tuil­le perus­ra­ken­ta­jil­le ja taval­li­sil­le ihmi­sil­le, ker­too PR-raken­ne oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tapa­ni Pakanen.

Yri­tyk­sen asia­kas­pääl­lik­kö Sau­li Tas­ki­la ker­too, että CLT-raken­ta­mi­nen on hyvin yleis­tä esi­mer­kik­si muis­sa Pohjoismaissa.

– Nyt mas­sii­vi­puu­ra­ken­ta­mi­nen on kui­ten­kin tulos­sa yhä voi­mak­kaam­min raken­nus­mark­ki­noil­le, joten CLT-raken­ta­mi­nen­kin tulee tutum­mak­si myös koti­maas­sam­me, Tas­ki­la arvelee.

Myös Tapa­ni Paka­nen tote­aa puu­ra­ken­ta­mi­sen ole­van tule­vai­suu­den raken­nus­rat­kai­suis­sa vahvoilla.

– Mas­sii­vi­puu­ra­ken­ta­mi­nen on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja kes­tä­vää. CLT on sta­bii­li ja pai­nu­ma­ton tuo­te, ja sik­si haluam­me sii­hen panos­taa, Paka­nen toteaa.

Tapa­ni Paka­nen ker­too, että usein talon raken­ta­jan haa­veet mas­sii­vi­puu­ta­los­ta kaa­tu­vat budjettikysymykseen.

– Uuden mal­lis­ton avul­la olem­me rat­kais­seet tämän haas­teen. CLT-talon hin­ta ei ole niin kor­kea, kuin ihmi­set voi­vat äkki­sel­tään olettaa.

– CLT-tek­nii­kal­la toteu­te­tut talot ovat myös sel­keä­lin­jai­sem­pia ja moder­nim­pia ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si hir­si­ta­loi­hin, jot­ka ovat muo­to­kie­lel­tään hyvin perin­tei­siä. Tämä tar­jo­aa raken­ta­jal­le siis valin­nan­va­raa, täy­den­tää yhtiön tek­ni­nen joh­ta­ja Samu­li Paka­nen.

Uut­ta oma­ko­ti­ta­lo­mal­lis­toa on Samu­li Paka­sen mukaan työs­tet­ty noin vuo­den ver­ran. Uuden oma­ko­ti­ta­lo­mal­lis­ton myö­tä PR-Raken­ne uudis­taa myös verkkosivunsa.

– Lisäk­si tule­vai­suu­des­sa tar­koi­tus on lan­see­ra­ta CLT-huvilamallisto.

Täl­lä het­kel­lä PR-raken­ne toi­mit­taa talo­ja Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin alu­eel­le, mut­ta Samu­li Paka­sen mukaan tule­vai­suu­des­sa yri­tys pal­ve­lee raken­ta­jia koko Suo­men alueella.

Vii­me vuo­si­na koro­na­pan­de­mia, Venä­jän hyök­käys­so­ta sekä elin­kus­tan­nus­ten ja kor­ko­jen nousu ovat tuo­neet muka­naan haas­tei­ta raken­nusa­lal­le asun­to­hank­kei­den vähen­nyt­tyä. PR-Raken­teen toi­mi­tus­joh­ta­ja Tapa­ni Paka­nen sanoo, että epä­var­muus on tämän ajan nor­maa­li pait­si raken­nusa­lal­la myös muu­al­la yritysmaailmassa.

– Meil­lä työ­ti­lan­ne on kui­ten­kin täl­lä het­kel­lä oikein hyvä. Tämän vuo­den puo­lel­le meil­le mah­tuu enää yksit­täi­siä koh­tei­ta, ja isos­sa kuvas­sa hank­keet mene­vät ensi vuo­den puo­lel­le, Tapa­ni Paka­nen sanoo.

Sekä Paka­nen että asia­kas­pääl­lik­kö Tas­ki­la totea­vat, että vaka­va­rai­se­na yhtiö­nä PR-raken­teel­la on ollut mah­dol­lis­ta käyt­tää vuo­sien var­rel­le osu­neet hil­jai­set het­ket pit­kän täh­täi­men kehitystyöhön.

– Tämä on vain yksi aika täs­sä maa­il­man­kaik­keu­des­sa. On kyet­tä­vä kat­so­maan kau­em­mas ja pyrit­tä­vä luot­ta­maan tule­vai­suu­teen. Har­vem­min saa­vut­taa mitään sil­lä, että taker­tuu synk­kyy­teen ja nega­tii­vi­suu­teen, Tapa­ni Paka­nen tiivistää.