Poruk­ka kool­la: Iin Urhei­li­joi­den Tio­mi­la­kon­ka­rit tapa­si­vat

Rei­jo Jär­ven­pää täyt­ti 85 vuot­ta.

Pala­taan ensin 51 vuo­den takai­siin tapah­tu­miin.

Se oli vuo­si 1969, kun Hesa­ri kir­joit­ti urhei­lusi­vul­la: “Yllät­tä­vä suo­ma­lais­peik­ko Tio­mi­lan kär­jes­sä. Iin Urhei­li­jat hiih­to­la­dul­ta joh­to­seu­rak­si. Mikä se sem­moi­nen IiU oikein on.” Ete­län toi­mit­ta­ja­kaan ei oikein tien­nyt, mis­sä se Ii on, kun kir­joit­ti: “Iin Urhei­li­jain jouk­kue Oulun ete­lä­puo­lel­ta Tio­mi­lan menes­tyk­seen”.

Jouk­kue ete­ni alun hapa­roin­nin jäl­keen koh­ti kär­keä ollen puo­les­sa välis­sä piik­ki­pai­kal­la ja tais­te­li lopus­sa kovas­sa seu­ras­sa sijoi­tuk­seen 13., joka oli suo­ma­lais­seu­rois­ta paras. Seu­raa­vak­si par­haat suo­ma­lais­jouk­ku­eet oli­vat IK Örnen 20., Helsn­gin Suun­nis­ta­jat 29. ja Asik­ka­la 30.

Me olim­me kisa-alu­eel­la huu­li pyö­reä­nä, emme­kä osan­neet men­nä edes pal­kin­to­jen jakoon, kun kuu­lu­tuk­sia ei teh­ty suo­mek­si. Örne­läi­set toi­vat meil­le sit­ten plan­ke­tit ja ihmet­te­li­vät olem­me­ko ylpei­tä, kun emme olleet pal­kin­to­jen­jaos­sa.

Seu­raa­va­na vuon­na ei tar­vin­nut olla kisa-alu­eel­la yksin, sil­lä olim­me yksi voit­ta­ja­suo­si­keis­ta, ja suo­ma­lai­set toi­mit­ta­jat seu­ra­si­vat mei­tä kui hai lai­vaa ja jän­nä­si­vät ja kuun­te­li­vat mei­dän kom­ment­te­ja, jot­ka löy­tyi­vät sit­ten seu­raa­van päi­vän leh­des­tä. Alus­sa joh­dim­me­kin vies­tiä, mut­ta lopus­sa pau­kut eivät riit­tä­neet saman­lai­seen menes­tyk­seen kuin edel­li­se­nä vuon­na.

Iin kun­ta­kin muis­ti mei­tä kah­vi­ti­lai­suu­del­la. Kun­nan joh­to­kin kehui mei­tä tilai­suu­des­sa. Sanoi­vat, että he eivät ole koko elä­män aika­na saa­neet Iitä niin pal­jon tie­toi­suu­teen kuin te sait­te Iitä yhdes­sä yös­sä.

Olem­me kokoon­tu­neet täl­lä Tio­mi­la­po­ru­kal­la vuo­sien myö­tä tasai­sin välia­join. Vii­me vuon­na oli 50-vuo­tis­ko­koon­tu­mi­nen Rokual­la. Nyt oli vuo­ros­sa Rei­jo Jär­ven­pään 85-vuo­tis­juh­lat hänen mökil­lään Iis­sä. Muka­na oli 9 Tio­mi­la­san­ka­ria vai­moi­neen. Rei­jol­le tuo­tiin lah­ja­na ruo­ka-kah­vi­tar­jon­ta, johon kaik­ki osal­lis­tui­vat nyyt­ti­kes­ti­pe­ri­aat­teel­la.

Rei­jo on vie­lä kovas­sa iskus­sa ja hänen vie­hä­tys­voi­man­sa veti nai­sia halaa­maan, mut­ta koro­na­vi­ruk­sen vaa­ra pakot­ti hei­dät kui­ten­kin kyy­när­pää­on­nit­te­luun. Jut­tua riit­ti ja muis­tel­tiin mat­kan varr

Jouk­ku­eem­me juok­su­jär­jes­tyk­ses­sä: Pek­ka Lam­pe­la, Ris­to Lie­des, Toi­vo Vei­jo­la, Olli Lai­ti­nen, Saka­ri Lie­des (ei kuvas­sa), Pent­ti Per­nu, Mat­ti Haa­tai­nen, Rei­jo Jär­ven­pöää, Veik­ko Lai­ti­nen ja Veik­ko Pol­la­ri.

en tapah­tu­mia. Näyt­tää sil­tä että nuo jutut sen­kun vain para­ne­vat ja tule­vat aiko­jen saa­tos­sa aina vain parem­mik­si.

Olli Lai­ti­nen