Oona ja Lii­nu pyö­rit­tä­vät kah­vi­laa jo kol­mat­ta kesää

17-vuotiaalle Oona Mäkelälle ja 16-vuotiaalle Liinu Lehtolalle yrittäjän vapaus ja vastuu ovat jo tuttuja asioita. Kuplavohveli on heidän yrityksensä suosituin tuote.17-vuotiaalle Oona Mäkelälle ja 16-vuotiaalle Liinu Lehtolalle yrittäjän vapaus ja vastuu ovat jo tuttuja asioita. Kuplavohveli on heidän yrityksensä suosituin tuote.

Nuo­ret yrit­tä­jät Oona Mäke­lä ja Lii­nu Leh­to­la ovat jo koke­nei­ta kesä­kah­vi­lan pyö­rit­tä­jiä. Ensim­mäi­sen ker­ran he ava­si­vat Kesä­kah­vi­la Maja­kan tois­sa kesä­nä olles­saan 15- ja 14-vuotiaita.

– Äitim­me heit­ti­vät sil­loin idean kesä­kah­vi­lan pitä­mi­ses­tä ja me jalos­tim­me sitä, Oona kertoo.

Kesä­kah­vi­la Majak­ka on 4H-yri­tys. Vii­me kesä­nä tytöt nap­pa­si­vat­kin kah­vi­lal­laan voi­ton Muhok­sen 4H-yhdis­tyk­sen kump­pa­nei­neen jär­jes­tä­mäs­sä Karhunluola-yrittäjyyskilpailussa.

– Mah­ta­vin­ta täs­sä on, että on saa­nut kehit­tää omaa yri­tys­tä ja hakea sil­le kas­vua. Yrit­tä­jä­nä näkee työn tulok­sen, tytöt sanovat.

Maja­kas­sa myy­dään jää­te­löä, voh­ve­lei­ta sekä kah­via ja mui­ta vir­vok­kei­ta. Vii­me kesä­nä vali­koi­miin otet­tiin kupla­voh­ve­li. Jää­te­löl­lä, kas­tik­keil­la, strös­se­leil­lä ja kara­mel­leil­la höys­te­tyis­tä kupla­voh­ve­leis­ta onkin tul­lut erit­täin suo­sit­tu herk­ku. Tänä vuon­na kah­vi­lan vali­koi­miin ei ole tul­lut uut­ta tuo­tet­ta, mut­ta enti­siä on hie­man kehitetty.

Oona aloit­taa syk­syl­lä kol­man­nen vuo­den lukios­sa, Lii­nu toi­sen vuo­den. Vie­lä he eivät osaa sanoa, avaa­vat­ko kah­vi­lan myös ensi kesä­nä tai tulee­ko yrit­tä­jyy­des­tä heil­le ammat­ti. Se on kui­ten­kin jo sel­vää, että yrit­tä­jyy­des­tä on kart­tu­nut hyö­dyl­lis­tä koke­mus­ta. Tutuik­si ovat tul­leet niin yrit­tä­jän vas­tuu kuin vapauskin.

– Aluk­si oli pal­jon asioi­ta, joi­ta piti miet­tiä ja ope­tel­la, mut­ta täs­sä on oppi­nut myös sen, että ei yrit­tä­jä­nä toi­mi­mi­nen ole mah­do­ton­ta, Oona sanoo.

– Ja yrit­tä­jyy­teen saa tukea monel­ta tahol­ta, täs­sä ei ole yksin, lisää Liinu.

Iijoen poh­jois­puo­lel­la Nelos­tien var­rel­la Kala­lii­ke Kuhan pihas­sa ole­va kah­vi­la on avoin­na tiis­tais­ta sun­nun­tai­hin. Kos­ka asia­kas­pai­kat ovat ulko­na, pide­tään kah­vi­la sul­jet­tu­na pahim­mil­la koiranilmoilla.

– Pie­ni sade ei kui­ten­kaan ole aukio­lon este. Poik­keuk­sis­ta aukio­loa­jois­sa ilmoi­tam­me aina sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Kah­vi­la pyö­rii enim­mäk­seen yrit­tä­jien­sä vetä­mä­nä, mut­ta tar­vit­taes­sa myös per­heen­jä­se­net ovat apu­na ja tukena.