Ollin­kor­peen suun­ni­tel­laan nyt kym­me­nen voi­ma­lan tuulipuistoa

Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen hyväk­sy­mäs­sä Ollin­kor­ven tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa on kym­me­nen tuu­li­voi­ma­laa. Alu­eel­le suun­ni­tel­tiin alun perin jopa 63 voi­ma­lan puistoa.

Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­sa tar­kas­tel­tiin 63 voi­ma­lan, 15 voi­ma­lan ja 42 voi­ma­lan han­ke­ko­ko­nai­suuk­sia. Val­mis­te­luai­neis­tos­ta saa­tiin 24 lausun­toa ja 126 mie­li­pi­det­tä. Niis­sä koros­tui tar­ve sup­peam­mal­le han­ke­vaih­toeh­dol­le, joka tukeu­tui­si riit­tä­väs­ti maa­kun­ta­kaa­van tuulivoimaratkaisuun.

Kaa­va­luon­nos­vai­heen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin, saa­dun palaut­teen ja perus­tel­lun pää­tel­män sekä käy­ty­jen neu­vot­te­lu­jen poh­jal­ta laa­dit­tiin kaa­vaeh­do­tus­vai­hees­sa uusi tar­kis­tet­tu han­ke­suun­ni­tel­ma 10 tuu­li­voi­ma­lan puistolle.

Nyt tuu­li­voi­ma­lat sijoit­tu­vat maa­kun­ta­kaa­vas­sa osoi­te­tul­le tuu­li­voi­ma­loi­den alu­eel­le ja sen ympä­ris­töön Oulu-Kemi ratao­san tun­tu­mas­sa. Tuu­li­voi­ma­loi­den kaik­ki raken­teet perus­tuk­si­neen ovat Ilma­tar Ii Oy:n vuo­kraa­mil­la alueilla.

Säh­kön­siir­to­rat­kai­suk­si vali­koi­tui muun muas­sa Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen ensi­si­jai­sek­si lii­tyn­tä­pai­kak­si esit­tä­mä Her­van uusi sähköasema.

Lausun­nois­sa ja mie­li­pi­teis­sä koros­tui­vat hank­keen vai­ku­tuk­set asu­tuk­sel­le, mai­se­ma- ja luon­to­vai­ku­tuk­set sekä yhtei

Ollinkorven tuulipuiston kaava-alueella voimalat sijoittuvat maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle ja sen ympäristöön Oulu-Kemi rataosan tuntumassa. (Kartta: Ramboll)

Ollin­kor­ven tuu­li­puis­ton kaa­va-alu­eel­la voi­ma­lat sijoit­tu­vat maa­kun­ta­kaa­vas­sa osoi­te­tul­le tuu­li­voi­ma­loi­den alu­eel­le ja sen ympä­ris­töön Oulu-Kemi ratao­san tun­tu­mas­sa. (Kart­ta: Ramboll)

svai­ku­tuk­set lähia­lu­een mui­den tuu­li­voi­ma­hank­kei­den kanssa.

Asu­tuk­sen osal­ta lausun­nois­sa nousi­vat kes­kei­sim­pä­nä esiin melu- ja väl­ke­vai­ku­tuk­set. Kaa­vaeh­do­tusa­lu­eel­la ei sijait­se loma- tai asuin­ra­ken­nuk­sia ja lähim­män asu­tuk­sen melu- ja väl­kear­vot jää­vät alle ohjearvojen.

Mai­se­ma­vai­ku­tus­ten osal­ta lausun­nois­sa tuo­tiin esiin tar­ve osin vähen­tää vai­ku­tuk­sia, osin tar­ken­taa vai­ku­tus­ten arvioin­tia. Lisäk­si pidet­tiin tär­keä­nä var­mis­taa, että hank­keen toteut­ta­mi­nen ei hei­ken­nä val­ta­kun­nal­li­ses­ti arvok­kai­den aluei­den ja suo­je­lu­koh­tei­den tilaa.

Palau­te on huo­mioi­tu kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa muun muas­sa päi­vit­tä­mäl­lä näky­mä­alue­a­na­lyy­sit, päi­vit­tä­mäl­lä ja lisää­mäl­lä valo­ku­va­so­vit­tei­ta ja lisää­mäl­lä yhteis­vai­ku­tus­ten tar­kas­te­lua Kova­sin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­hank­keen osal­ta. Kaa­va-alu­een pie­nen­ty­mi­sen myö­tä myös mai­se­ma­vai­ku­tuk­set ovat vähentyneet.

Luon­to­vai­ku­tus­ten osal­ta lausun­nois­sa koros­tui­vat muun muas­sa muut­to­lin­nus­ton ja alu­eel­la pesi­vän peto­lin­nus­ton huo­mioi­mi­nen. Kaa­vaeh­do­tus­ta on lausun­to­jen perus­teel­la tar­ken­net­tu muun muas­sa laji­koh­tais­ten muut­to­reit­tien ja pesi­vien peto­lin­tu­jen osal­ta. Myös tie­dos­sa ole­viin sääk­sen­pe­siin on huo­mioi­tu riit­tä­vä suojaetäisyys.

Kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi vas­ti­neet val­mis­te­luai­neis­tos­ta saa­tuun palaut­tee­seen sekä tuu­li­voi­mao­say­leis­kaa­vaeh­do­tuk­sen ja päät­ti aset­taa sen näh­tä­vil­le sekä pyy­tää sii­tä tar­vit­ta­vat lausunnot.