Oijär­ven, Vatun­gin ja Praa­van hank­keet toteu­te­taan osal­lis­ta­val­la budjetoinnilla

Oijärven virkistys- ja uimaranta-alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisätään osallistavasta budjetoinnista saatavalla avustuksella.Oijärven virkistys- ja uimaranta-alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisätään osallistavasta budjetoinnista saatavalla avustuksella.

Ii-Ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­ta myön­si avus­tus­ta kol­mel­le osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin hank­keel­le. Mää­rä­ai­kaan esi­te­tyis­tä hank­keis­ta vain kol­me täyt­ti hank­keen kri­tee­rit. Hank­kei­den toteut­ta­mis­kus­tan­nuk­set alit­ti­vat osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin vara­tun sum­man, joten äänes­tys­tä toteu­tet­ta­vis­ta hank­keis­ta ei tarvittu.

Lau­ta­kun­ta myön­si 10 000 euroa Oijär­ven kyläyh­dis­tyk­sel­le Oijär­ven vir­kis­tys- ja uima­ran­ta-alue viih­tyi­säk­si ja tur­val­li­sek­si ‑hank­kee­seen. Kus­tan­nusar­vio sisäl­tää 12-neliöi­sen huvi­ma­jan raken­ta­mi­sen uima­ran­nal­le sekä mate­ri­aa­lit uima­ran­nal­le joh­ta­van kul­ku­väy­län paran­ta­mi­seen ja onki­lai­tu­rin rakentamiseen.

Kui­va­nie­men osa­kas­kun­nal­le myön­net­tiin 5 000 euroa Estee­tön Oolan­ti ‑hank­kee­seen. Kus­tan­nusar­vio sisäl­tää noin 1,5 met­riä leveän polun raken­ta­mi­sen Vatun­gin­tiel­tä Oolan­nin alu­eel­le. Oolan­nis­sa on laa­vu, tuli­paik­ka, puucee sekä Oolan­nin sodas­ta ker­to­va muistomerkki.

Iin Oja­ky­län kyläyh­dis­tyk­sel­le myön­net­tiin 5 000 euroa Praa­van hal­koau­to­maat­ti ‑hank­kee­seen. Kus­tan­nusar­vioon kuu­luu hal­koau­to­maat­ti, säh­köis­tys sekä sovel­luk­sen mak­suoh­jel­ma. Hal­koau­to­maa­tis­ta voi ostaa polt­to­pui­ta Praa­van sata­mas­sa sijait­se­van laa­vun nuotiopaikalle.

Kun­ta­lai­sil­la oli mah­dol­li­suus lähet­tää maa­lis-huh­ti­kuus­sa ideoi­ta kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia tuke­viin hank­kei­siin. Kun­ta­lai­set sai­vat ehdot­taa han­ket­ta, joka paran­taa asuk­kai­den hyvin­voin­tia, yhtei­söl­li­syyt­tä, elin­voi­maa ja viih­ty­vyyt­tä. Lisäk­si edel­ly­tet­tiin, että idean jät­tä­jä on rekis­te­röi­ty yhdis­tys, joka sitou­tuu toteut­ta­maan hank­keen vuo­den 2022 lop­puun mennessä.

Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä saa­pui kuusi esi­tys­tä, jois­ta kol­me täyt­ti kri­tee­rit ja oli toteuttamiskelpoisia.

Lau­ta­kun­ta jakoi myös lii­kun­ta­työn ja koh­dea­vus­tuk­set vuo­del­le 2022. Avus­tuk­sen mää­rä mää­räy­tyy lau­ta­kun­nan vah­vis­ta­man pis­tey­tyk­sen mukaan. Avus­tuk­sen saa­jat ovat Iin Urhei­li­jat ry (5083,34 euroa), Iin Yri­tys ry (3833,34 e), Iisu ry (2500 e), Iin Hiih­to­seu­ra (2250 e), Ii Vol­ley ry (2083,33 e), AC Susi­kä­det (1833,33 e), Kui­va­nie­men Yri­tys ry (1333,33 e), Iin Meri­seu­ra ry (583,33 e) ja Iin Hevos­har­ras­ta­jat ry (500 e).

Nuo­ri­so­työn ylei­sa­vus­tus­ta lau­ta­kun­ta myön­si Iin MLL:n pai­kal­li­syh­dis­tyk­sel­le 800 euroa.

Kult­tuu­ri­työn tuke­mi­seen lau­ta­kun­ta myön­si yleis- ja koh­dea­vus­tuk­sia. Avus­tus­ta saa­vat Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tys ry (1000 e), Iin peli­man­nit (500 e), Iin näyt­tä­möyh­dis­tys ry (500 e), Iin mies­lau­la­jat (500 e) ja Ii-seu­ra (500 e).

Oijär­ven vir­kis­ty­sa­lue uusiutuu

Oijär­ven vir­kis­tys- ja uima­ran­ta-aluet­ta kun­nos­te­taan tänä kesä­nä useam­man hank­keen avul­la. Kyläyh­dis­tyk­sen sih­tee­ri Soi­li Tau­riai­nen onkin hyvil­lään, että alu­een viih­tyi­syyt­tä saa­daan paremmaksi.

– Alu­ees­ta on tul­lut vii­me vuo­si­na hyvin suo­sit­tu. Siel­lä viet­tä­vät aikaa sekä oijär­vi­set että mat­kai­li­jat. Myös ulko­maa­lai­set mat­kai­li­jat ovat löy­tä­neet alueen.

Kyläyh­dis­tys on teh­nyt alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­man jo aiem­min. Nyt sii­hen kir­jat­tu­ja hank­kei­ta pääs­tään toteuttamaan.

– Osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin avul­la han­kit­ta­vas­ta kodas­ta on haa­veil­tu pit­kään. Kota tulee alu­een kor­keim­mal­le pai­kal­le niin, että se on tul­va­ra­jan ylä­puo­lel­la ja käy­tet­tä­vis­sä ympä­ri vuoden.

Osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin rahoi­tus­ta käy­te­tään myös uima­ran­nal­le joh­ta­van kul­ku­väy­län paran­ta­mi­seen ja onki­lai­tu­rin rakentamiseen.

– Nyt monet onki­vat jär­vi­sil­lal­ta, joten onki­pai­kas­ta saa­daan turvallisempi.

Tule­va­na kesä­nä toteu­tuu myös vir­kis­ty­sa­lu­eel­le suun­ni­tel­tu kiin­teä katos.

– Katok­seen tulee säh­kö­liit­ty­mä niin, että se voi toi­mia esi­mer­kik­si tar­joi­lu- ja esiin­ty­mis­paik­ka­na, Tau­riai­nen kertoo.

Katos on Oijär­ven kyläyh­dis­tyk­sen, Mök­ki­hö­pe­röi­den ja Met­säs­tys­seu­ran yhteis­han­ke. Katos raken­ne­taan met­säs­tys­seu­ran 2.7. jär­jes­tä­miä 30-vuo­tis­ve­to­uis­te­lu­kil­pai­lu­ja sil­mäl­lä pitäen, mut­ta on myös mui­den toi­mi­joi­den käytettävissä.

Kol­man­te­na alu­eel­la on Maa­seu­dun Sivis­tys­lii­ton han­ke, jon­ka avul­la alu­eel­le on teh­ty uusia penk­ke­jä ja pöy­tiä. Hank­keen ava­jai­sia ja Oijär­ven kesän aloi­tus­ta­pah­tu­maa vie­te­tään alu­eel­la lau­an­tai­na 18.6.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.