Nuo­ret kesäy­rit­tä­jät perus­ti­vat kau­an kai­va­tun kah­vi­lan Iin Praavaan

17- ja 15-vuotiaat yrittäjäsiskokset avasivat Praavan Mokan kesäkuun alussa.17- ja 15-vuotiaat yrittäjäsiskokset avasivat Praavan Mokan kesäkuun alussa.

Sis­kok­set Emi­lia ja Lin­nea Neu­vo­nen toi­voi­vat, että Praa­van ran­nas­sa oli­si kah­vi­la. Kun kah­vi­laa ei kos­kaan tul­lut, he sai­vat idean ryh­tyä kesäy­rit­tä­jik­si ja perus­taa kah­vi­lan itse. Syk­syl­lä 2022 alkoi­kin oman kesä­kah­vi­lan suunnittelu.

– Mie­tit­tiin, että oli­si kiva, jos täs­sä ran­nal­la oli­si kah­vi­la. Sit­ten tuli­kin mie­leen, että mik­si emme itse alkai­si pitä­mään kesä­kah­vi­laa tääl­lä, ker­too Emilia.

Kah­vi­lan asiak­kaat koos­tu­vat ran­nal­la kävi­jöis­tä, venei­li­jöis­tä, mök­kei­li­jöis­tä ja eri puo­lil­ta maa­il­maa tule­vis­ta mat­kai­li­jois­ta. Alku­ke­sä on suju­nut kah­vi­las­sa todel­la hyvin, eivät­kä nuo­ret yrit­tä­jät osan­neet edes odot­taa, kuin­ka pal­jon asiak­kai­ta siel­lä kävi­si. Kah­vi­lan suo­sio yllät­ti sis­kok­set positiivisesti.

– Praa­van Mok­ka tuo ran­nas­sa kävi­jöil­le hyvää miel­tä ja iloa, ker­to­vat yrittäjät.

Praa­van Mokas­ta löy­tyy itse teh­ty­jä lei­von­nai­sia, jää­te­löä, vir­vok­kei­ta, pien­tä napos­tel­ta­vaa ja tie­ten­kin kah­via. Kah­vi­lan suo­si­tuin tuo­te on jää­te­löt, joi­den vali­koi­mas­ta löy­tyy taval­li­sen jää­te­lön lisäk­si vegaa­ni­sia vaih­toeh­to­ja. Eri­tyis­ruo­ka­va­liot on huo­mioi­tu myös muus­sa tar­jon­nas­sa, sil­lä kah­vi­las­ta on saa­ta­vil­la myös glu­tee­nit­to­mia leivonnaisia.

Sis­kok­set hoi­ta­vat kah­vi­lan työt kah­des­taan, mut­ta saa­vat apua tar­vit­taes­sa myös per­heel­tään. Kah­vi­la­ra­ken­nus onkin teh­ty sisa­rus­ten isän toi­mes­ta, joka oli apu­na myös ideoi­mas­sa kahvilaa.

Kos­ka kah­vi­lan ensim­mäi­nen kesä on suju­nut niin hyvin, Emi­lia ja Lin­nea aiko­vat jat­kaa kesäy­rit­tä­ji­nä kah­vi­las­sa myös ensi kesänä.

– Oli­si kiva, jos kah­vi­la pysyi­si täs­sä myös tule­vi­na vuo­si­na. Me pidäm­me kah­vi­laa tääl­lä aina­kin ensi kesä­nä, yrit­tä­jät kertovat.

Praa­van Mok­ka ilah­dut­taa asiak­kai­ta tiis­tais­ta sun­nun­tai­hin. Tar­kem­mat aukio­loa­jat löy­ty­vät sosi­aa­li­ses­ta medias­ta, jos­sa tie­do­te­taan myös poik­keuk­sel­li­sis­ta aukioloajoista.

Teks­ti ja kuvat: Iida Koskela