Nelos­tien kehit­tä­mis­hank­keet jat­ku­vat Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­lä – Iin ohi­kul­ku­tien suun­nit­te­lu tavoit­tee­na käyn­nis­tää ensi vuonna

Nelostien parantaminen on kestänyt Iin ja Kuivaniemen kohdalla jo useita vuosia. Nyt remontti on loppusuoralla, mutta seuraavia jo suunnitellaan.Nelostien parantaminen on kestänyt Iin ja Kuivaniemen kohdalla jo useita vuosia. Nyt remontti on loppusuoralla, mutta seuraavia jo suunnitellaan.

Nelos­tien raken­nus­hank­keet saa­daan tänä vuon­na val­miik­si Iin poh­jois­puo­lel­la ohi­tus­kais­to­jen val­mis­tut­tua. Val­ta­tien jat­ko­ke­hit­tä­mis­tä suun­ni­tel­laan kui­ten­kin koko ajan. Iin ohi­kul­ku­tien lisäk­si suun­nit­te­luun on tulos­sa tien tule­vat lin­jauk­set Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­lä. Kehit­tä­mi­sen tar­ve liit­tyy sii­hen, että val­ta­tie 4 on osa tava­roi­den ja ihmis­ten sau­ma­ton­ta liik­ku­mis­ta edis­tä­vää Euroo­pan laa­juis­ta TENT-T-verkkoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus