Myy­jäi­set toi­vat joulutunnelman

Jouluista tunnelmaa aistimaan sekä myyntipöytien antiin tutustumaan tultiin Oijärvelle kauempaakin. Tärkeää on myös tuttujen tapaaminen ja torttukahvien ääressä jutusteleminen.Jouluista tunnelmaa aistimaan sekä myyntipöytien antiin tutustumaan tultiin Oijärvelle kauempaakin. Tärkeää on myös tuttujen tapaaminen ja torttukahvien ääressä jutusteleminen.

Jou­lui­nen koris­te­lu sekä tava­raa not­ku­vat myyn­ti­pöy­dät loi­vat Oijär­ven kyläyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­miin jou­lu­myy­jäi­siin tun­nel­maa, jos­ta jär­jes­tä­jil­le jakoi­vat kehu­ja sekä tapah­tu­maan saa­pu­neet vie­rai­li­jat että myyjät.

– Vaik­ka aktii­vis­ten toi­mi­joi­den poruk­ka on pie­ni, haluam­me sil­ti jär­jes­tää kyläl­le tapah­tu­mia ja elä­mää, ker­rot­tiin kyläyh­dis­tyk­sen piiristä.

Yhdis­tyk­sen aktii­veis­ta nuo­rim­piin lukeu­tu­va Emi­lia Joke­la asuu itse nykyi­sin Yli-Iis­sä, mut­ta enti­nen koti­ky­lä vetää edel­leen puoleensa.

– Aina­han tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii omat etu­kä­teis­jär­jes­te­lyn­sä ja jou­lu­myy­jäi­set myös pöy­tien lait­ta­mis­ta ja koris­te­lua, mut­ta eipä tääl­tä halua sil­ti pois­kaan jää­dä, hän myhäili.

Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lo Sam­po­las­sa jär­jes­te­tyn tapah­tu­man myyn­ti­pöy­dät not­kui­vat eten­kin lei­von­nai­sis­ta ja lukui­sis­ta eri­lai­sis­ta käden­tai­to­jen tuot­teis­ta. Lisäk­si oli tar­jol­la tava­raa koruis­ta kos­me­tiik­kaan ja lam­paan­tal­jois­ta poron­li­ha­tuot­tei­siin. Kyläyh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä kah­vio taas taka­si, ettei­vät kah­vi ja jou­lu­tor­tut pääs­seet lop­pu­maan, ja pihal­la oli gril­li­kin kuu­ma­na. Toki pai­kal­la pii­pah­ti myös joulupukki.

Myy­jien pii­ris­sä Oijär­ven tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on osal­le jo perin­ne, jot­kut taas oli­vat pai­kal­la aivan ensim­mäis­tä ker­taa. Moni myös ker­toi osal­lis­tu­van­sa useam­piin­kin myy­jäi­siin jou­lun alla.

– Näkee­hän tääl­lä ihmi­siä ja pää­see jutus­te­le­maan, kun omien tuot­tei­den val­mis­ta­mi­nen on enim­mäk­seen var­sin yksi­näis­tä puu­haa, kuu­lui useam­mas­ta suusta.

Edel­li­se­nä vuon­na tapah­tu­maan osal­lis­tu­vil­ta edel­ly­tet­tiin vie­lä koro­na­pas­sia, mikä kar­si kävi­jä­mää­rää. Täl­lä ker­taa palat­tiin nor­maa­lim­paan aikaan, ja sekä iso­ja että pie­niä kävi­jöi­tä hyö­ri Sam­po­lan tilois­sa run­sas­lu­kui­nen jouk­ko. Eten­kin lap­si­vie­rai­den rei­lu mää­rä ilah­dut­ti niin jär­jes­tä­jiä kuin mui­ta­kin pai­kal­la olleita.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.