Maan­vuo­kraus sekä hai­tat asuk­kail­le ja luon­nol­le kiin­nos­ti­vat ylei­söä Ollinkorpi-keskustelussa

Havainnekuva vaihtoehdosta VE3 eli 42 voimalasta kuvattuna Nelostien vierellä kulkevalta pyöräilysillalta Iijoen pohjoisemman uoman kohdalta. Sillalta on havaittavissa noin 15 voimalaa. (Kuva: Ramboll Oy)

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van val­mis­te­lus­ta jär­jes­te­tyn ylei­sö­ti­lai­suu­den kysy­myk­sis­sä nousi­vat esil­le maan­vuo­krauk­seen liit­ty­vät kysy­myk­set sekä puis­ton hai­tat ihmi­sil­le, eläi­mil­le ja luon­nol­le. Osay­leis­kaa­van val­mis­te­luai­neis­ton, kaa­va- ja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tuk­sen ja kaa­va­luon­nok­sen esit­te­ly venyi niin, että pari­tun­ti­sek­si suun­ni­tel­lus­sa webi­naa­ris­sa uhka­si aika lop­pua ennen ylei­sö­ky­sy­myk­siin vas­taa­mis­ta. Tilai­suut­ta kui­ten­kin jat­ket­tiin puo­lel­la tun­nil­la niin, että suu­rim­paan osaan lähes vii­des­tä­kym­me­nes­tä ylei­sö­ky­sy­myk­ses­tä ehdit­tiin vas­ta­ta. Lopuil­le kysy­jil­le luvat­tiin vas­taus sähköpostitse.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla