Lii­kun­ta­kes­kuk­sen raken­ta­mi­nen alkaa

Iin urheilukentän läheisyyteen tulevan liikuntakeskuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi kesänä.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­nan­val­tuus­to istui 7,5‑tuntisen talous­ar­vio­ko­kouk­sen maa­nan­tai­na. Vii­mei­nen asia nui­jit­tiin pöy­tään puo­li yhden aikaan yöl­lä yhdek­sän äänes­tyk­sen jäl­keen. Ensi vuo­den mer­kit­tä­vin inves­toin­ti on lii­kun­ta­kes­kus. Sii­hen bud­je­toi­tiin kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le 1,8 mil­joo­naa euroa. Liikunta‑, uima- ja jää­hal­lin sisäl­tä­vä moni­toi­mi­kes­kus on suun­ni­tel­tu tänä vuon­na. Tek­ni­nen joh­ta­ja Mark­ku Vitik­ka ker­toi val­tuu­te­tuil­le, että moni­toi­mi­kes­kuk­sen ensim­mäi­sen vai­heen eli liikuntahallin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus