Las­ten­hiih­dot kerä­si­vät osal­lis­tu­jia Iissä

Lastenhiihtojen nuorimmat osallistujat olivat vasta kaksivuotiaita. Kuva: Terhi PesämaaLastenhiihtojen nuorimmat osallistujat olivat vasta kaksivuotiaita. Kuva: Terhi Pesämaa

Iin Hiih­to­seu­ran jär­jes­tä­mät Kärk­käi­sen las­ten­hiih­dot kerä­si­vät maa­nan­tai-ilta­na Illin­saa­reen run­saas­ti lap­sia ja per­hei­tä. Las­ten­hiih­toi­hin oli ilmoit­tau­tu­nut noin 150 lasta.

Iin Hiih­to­seu­ran sih­tee­ri Ter­hi Pesä­maa ker­too, että hiih­to­jen nuo­rim­mat kisaa­jat oli­vat vain kak­si­vuo­tiai­ta, ja van­him­mat kuudesluokkalaisia.

– Tapah­tu­ma on hyvin tykät­ty van­hem­pien ja las­ten kes­kuu­des­sa, kos­ka tavoit­tee­na on saa­da kai­kil­le onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia ja hyvää miel­tä laduil­ta hiih­to­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta, Pesä­maa kertoo.

Las­ten­hiih­dois­sa hiih­tä­jien aiko­ja ei mita­ta, vaan jokai­nen osal­lis­tu­ja sai kotiin vie­tä­väk­si mita­lin ja kark­ki­pus­sin maa­li­vii­van yli­tet­ty­ään. Pal­kin­not tapah­tu­maan spon­so­roi tava­ra­ta­lo Kärkkäinen.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.