Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi kun­nan päi­vi­te­tyn hallintosäännön

Iin kunnanvaltuuston kokouksessa 12.2. käsiteltiin muun muassa hallintopäätöstä ja tehtiin yksi valtuustoaloite.Iin kunnanvaltuuston kokouksessa 12.2. käsiteltiin muun muassa hallintopäätöstä ja tehtiin yksi valtuustoaloite.

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi 12.2. pitä­mäs­sään kokouk­ses­sa kun­nan hal­lin­to­sään­nön. Kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko perus­tuu kun­ta­la­kiin ja kun­nan hal­lin­to­sään­töön, eli hal­lin­to­sään­tö ohjaa kun­nan toi­min­taa. Val­tuus­to päät­tää hal­lin­to­sään­nön sisäl­lös­tä ja muu­tok­sis­ta ja kun­nas­sa on nou­da­tet­ta­va hal­lin­to­sään­nön määräyksiä.

Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen ker­toi, että tar­koi­tuk­se­na on saa­da tilk­ku­täk­kiä muis­tut­ta­vas­ta hal­lin­to­sään­nös­tä kun­ta­lii­ton perus­mal­lia käyt­tä­mäl­lä sel­keäm­pi ja sik­si muu­ta­mat koh­dat ovat vaih­ta­neet paik­kaa ja pääl­lek­käi­syyk­siä on pyrit­ty poistamaan.

– Koko hal­lin­non uudis­tuk­sen toi­vee­na on, että saa­tai­siin riit­tä­vä mää­rä mut­ta ei lii­kaa byro­kra­ti­aa ja mah­dol­li­sim­man pal­jon suju­vuut­ta ja roo­li­tuk­sia esil­le, Man­ni­nen totesi.

Kes­kus­tan val­tuu­tet­tu Jari-Juk­ka Joke­la esit­ti val­tuus­ton ryh­män­joh­ta­jien yhtei­sen muu­tos­esi­tyk­sen hal­lin­to­sään­nön pykä­lään 34, joka hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti. Myös hal­lin­to­sään­tö hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti ja se astui voi­maan 12.2.2024.