Kui­va­nie­men hyvin­voin­ti­pis­te avau­tui – Kaik­ki pal­ve­lut toi­mi­vat ajan­va­rauk­sel­la, päi­vys­tys on Iissä

Hyvinvointipisteen tiloja viime torstaina avauskuntoon valmistellut perushoitaja Soile Jyrkäs pitää tiloja hyvinä ja toimivina.Hyvinvointipisteen tiloja viime torstaina avauskuntoon valmistellut perushoitaja Soile Jyrkäs pitää tiloja hyvinä ja toimivina.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­ja on nyt tar­jol­la Kui­va­nie­mel­lä lähes kah­den vuo­den tauon jäl­keen. Ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tilat avau­tui­vat maa­nan­tai­na Kui­va­nie­mi-talol­la. Kaik­ki pal­ve­lut toi­mi­vat siel­lä ajanvarauksella.

– Kui­va­nie­mel­lä tar­jo­taan tiet­ty­jä pal­ve­lui­ta tiet­tyi­nä päi­vi­nä, joten ajan­va­rauk­sel­la pys­tym­me varau­tu­maan tar­pee­seen. Näin esi­mer­kik­si tar­vik­kei­ta on riit­tä­vä mää­rä pai­kal­la, eivät­kä toi­saal­ta kun­ta­lai­set tule pai­kal­le vää­rä­nä päi­vä­nä, ker­too ter­veys­pal­ve­lui­den esi­mies Lee­na Tör­mä­nen.

Kui­va­nie­men hyvin­voin­ti­pis­tees­sä ei ole lää­kä­rin vas­taan­ot­toa, eikä myös­kään hoi­ta­jan päivystystä.

– Kaik­ki päi­vys­tyk­sel­li­set poti­laan hoi­de­taan Iis­sä. Kui­va­nie­men hyvin­voin­ti­pis­tee­seen ei saa tul­la, mikä­li on koro­na- tai muu­ta infek­tio­epäi­lyä. Mikä­li on hen­gi­tys­tie- tai vat­sa­vai­vo­ja tai on altis­tu­nut, tulee olla yhtey­des­sä Iihin, koros­taa Törmänen.

Hyvin­voin­ti­pis­teen sisään­käyn­ti on kir­jas­ton sisään­käyn­nin vie­res­sä. Tilois­sa oli aiem­min seu­ra­kun­nan toi­min­to­ja. Hyvin­voin­ti­pis­teen käy­tös­sä on aula, nel­jä huo­net­ta ja varas­to­huo­ne. Tilat ovat jous­ta­vas­sa käy­tös­sä niin, että niis­sä on eri toi­min­to­ja eri päivinä.

Hyvin­voin­ti­pis­tet­tä avaus­kun­toon lop­pu­vii­kol­la val­mis­tel­lut perus­hoi­ta­ja Soi­le Jyr­käs pitää tilo­ja hyvi­nä ja toi­mi­vi­na. Hän itse työs­ken­te­li aiem­min Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­mal­la muun muas­sa labo­ra­to­rion näyt­tee­no­tos­sa. Ter­veys­a­se­man olles­sa sul­jet­tu­na hän on toi­mi­nut koro­na­hoi­ta­ja­na Iis­sä muun muas­sa jäl­jit­tä­mis­työs­sä. Nyt hän palaa työs­ken­te­le­mään osit­tain Kui­va­nie­mel­lä. Hän ker­too, että labo­ra­to­rion avau­tu­mi­ses­ta pit­kän tauon jäl­keen on oltu kyläl­lä hyvillään.

– Monen elä­ke­läi­sen kuk­ka­roon on tul­lut iso lovi, kun labo­ra­to­rios­sa­kin on pitä­nyt käy­dä Iis­sä. Labo­ra­to­rion avau­tu­mi­nen hel­pot­taa myös koti­hoi­don työ­tä, kun näyt­tei­tä ei tar­vit­se kii­reh­tiä kul­jet­ta­maan Iihin.

Päi­vys­tys­luon­tois­ten asioi­den kes­kit­tä­mis­tä Iihin Jyr­käs pitää sii­nä mie­les­sä hyvä­nä, että se rau­hoit­taa toi­min­to­ja Kuivaniemellä.

– Toi­min­ta­ta­pa tääl­lä muut­tuu. Kun päi­vys­tys­tä ei ole, voi­daan ajan varan­nei­siin kes­kit­tyä rauhassa.

Oulun­kaa­ren per­he- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­joh­ta­ja Mir­va Sal­me­la ker­too, että kun pal­ve­lut toi­mi­vat Kui­va­nie­mel­lä ajan­va­rauk­sel­la tiet­tyi­nä päi­vi­nä, voi­daan siel­lä pal­vel­la monipuolisesti.

– Ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­pis­teen pal­ve­lut toteu­te­taan nykyis­ten hen­ki­lös­tö­re­surs­sien tur­vin, työn­te­ki­jät teke­vät töi­tä myös muis­sa pai­kois­sa. Tämä mah­dol­lis­taa nyt hyvin monien asioi­den osal­ta asioi­mi­sen Kuivaniemellä.

Ter­veys­a­se­ma on ollut Kui­va­nie­mel­lä sul­jet­tu­na maa­lis­kuus­ta 2020 alkaen, kos­ka on halut­tu tur­va­ta muun muas­sa hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys koro­na­pan­de­mian aikana.

Kui­va­nie­me­läi­set ovat voi­neet käyt­tää Iin ter­veys­a­se­man lisäk­si myös Simon ter­veys­kes­kuk­sen pal­ve­lui­ta oman ter­veys­kes­kuk­sen olles­sa sul­jet­tu­na. Lee­na Tör­mä­nen ker­too, että esi­mer­kik­si jou­lu­kuus­sa 41 kui­va­nie­me­läis­tä kävi lää­kä­ris­sä Simossa.

Lop­pu­vuo­des­ta Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä pää­tet­tiin, että toi­min­not voi­tai­siin ava­ta nyt alku­vuo­des­ta, mut­ta ei ter­veys­a­se­mal­la. Ter­veys­a­se­man tilois­sa oli havait­tu ennen sen sul­kua sisäil­maon­gel­miin viit­taa­vaa oirei­lua siel­lä oles­ke­le­vil­la. Kun­to­tut­ki­muk­ses­sa siel­lä havait­tiin vau­rioi­ta, jot­ka oli­si­vat vaa­ti­neet ison remontin.

Oulun­kaa­ren yhty­mä­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja Iin kun­nan­val­tuu­tet­tu Jari-Juk­ka Joke­la ker­too, että tilan­teen pit­ki­tyt­tyä halut­tiin nyt alkaa palaut­ta­maan pal­ve­lu­ja sil­tä osin, kun se on mah­dol­lis­ta, tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta ja terveysturvallista.

Kui­va­nie­men hyvin­voin­ti­pis­teen pal­ve­lui­den laa­juu­des­ta Joke­la tote­aa, että resurs­sit suh­teu­te­taan aina väes­tön palvelutarpeisiin.

– Kui­va­nie­men alu­een tilan­tees­ta osa­na pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen suun­nit­te­lua on kes­kus­tel­tu kun­nan kans­sa jo pit­kään. Hyvin­voin­ti­pis­te ja sen suun­nit­te­lu on sisäl­ty­nyt vuo­den 2021 pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maan Iin kun­nan ja Oulun­kaa­ren välil­lä. Koro­na­ti­lan­ne ja ter­veys­a­se­man tila­sel­vit­te­lyt ovat vai­kut­ta­neet pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen. Kun koro­na­ti­lan­ne hel­lit­tää ja myös tila­rat­kai­sut saa­daan lopul­li­ses­ti ajan tasal­le, on pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta käsi­tel­tä­vä Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­nas­sa. Laki­sää­tei­set sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut joka tapauk­ses­sa jär­jes­te­tään toki kai­kil­le kuntalaisille.

Joke­la sanoo, että hyvin­voin­ti­pis­teen asia­kas­mää­riä ja väes­tön pal­ve­lu­tar­pei­ta tar­kas­tel­laan koko ajan.

– Asia kyt­key­tyy myös Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­luun ja alu­eel­lis­ten pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lu­työ­hön. Minus­ta on kui­ten­kin hie­noa, että pys­tym­me vii­mein­kin aukai­se­maan hyvin­voin­ti­pis­teen ja tätä kaut­ta osa lähi­pal­ve­luis­ta palau­tuu Kuivaniemelle.

Sosiaali‑, ter­veys- ja per­he­pal­ve­lut Kuivaniemi-talolla

Ter­veys- ja sosiaalipalvelupiste

• Labo­ra­to­rion näytteenotto.

• Kun­tou­tuk­sen yksilövastaanotto.

• Mie­len­ter­veys­työn avovastaanotto.

• Mie­len­ter­veys­työn päivätoiminta.

• Asian­tun­ti­ja­sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to: INR, diabetes‑, sydän‑, ast­ma- ja muistisairaanhoito.

• Muis­ti­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to ja 75-vuo­tiai­den ter­veys­tar­kas­tuk­set tar­peen mukaan

• Ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to: las­ten­neu­vo­la, roko­tuk­set, työt­tö­mien ja vajaa­kun­tois­ten ter­veys­tar­kas­tuk­set, nais­ten terveystapaamiset.

Per­he- ja sosi­aa­li­työn asiakasvastaanotto

• Vam­mais­pal­ve­lut.

• Aikuissosiaalityö/ työi­käis­ten sosiaalipalvelut.

• Per­heoi­keu­del­li­set palvelut.

• Päih­de­pal­ve­lut.

• Sosi­aa­li­huol­lon palvelut.

• Las­ten­suo­je­lu.

• Kui­va­nie­mi-talol­la toi­mii myös kehi­tys­vam­mais­ten työ- ja päivätoiminta.