Kesä­kah­vi­la Maja­kan vii­des kesä käyn­nis­sä uusien yrit­tä­jien voimin

Nuutti Lehtola ja Inka Mäkelä ovat kesäkahvilan uudet yrittäjät.Nuutti Lehtola ja Inka Mäkelä ovat kesäkahvilan uudet yrittäjät.

16-vuo­ti­aat Inka Mäke­lä ja Nuut­ti Leh­to­la ovat ensim­mäis­tä vuot­ta kesäy­rit­tä­ji­nä kesä­kah­vi­la Maja­kas­sa. Kah­vi­la on ilah­dut­ta­nut iiläi­siä kesäi­sin jo vuo­des­ta 2019.

Aikai­sem­pi­na vuo­si­na Mäke­län ja Leh­to­lan iso­sis­kot ovat pitä­neet kah­vi­laa, mut­ta tänä kesä­nä oli hei­dän aikan­sa siir­tyä pois kah­vi­lan pyö­rit­tä­mi­ses­tä ja antaa uusil­le nuo­ril­le tilai­suus toi­mia kesäy­rit­tä­ji­nä. Täy­sin uut­ta kah­vi­lan työt eivät Mäke­läl­le ja Leh­to­lal­le ole, sil­lä he ovat olleet aikai­sem­pi­na vuo­si­na sis­ko­jen­sa apu­rei­na kahvilassa.

Juu­ri perus­kou­lun­sa päät­tä­neet Mäke­lä ja Leh­to­la ker­to­vat kah­vi­lan pitä­mi­sen ole­van kivaa vaih­te­lua perin­tei­sel­le kesä­työl­le. Ensim­mäi­nen kesä on suju­nut nuo­ril­la yrit­tä­jil­lä ongelmitta.

– Yllät­tä­vän muka­vas­ti on kesä suju­nut alkustres­sis­tä huo­li­mat­ta. Paras­ta on, että saa toteut­taa itse­ään ja päät­tää asiois­ta itse, ker­too Inka Mäkelä.

Mäke­lä ja Leh­to­la työs­ken­te­le­vät pää­sään­töi­ses­ti itse kah­vi­las­sa kuusi päi­vää vii­kos­sa, mut­ta tar­vit­taes­sa saa­vat apua per­heen­jä­se­nil­tään. Van­hem­mat ovat tuke­na pyö­rit­tä­mäs­sä kah­vi­laa ja sisa­ruk­set aut­ta­vat kah­vi­lan töis­sä kii­rei­sim­pi­nä päi­vi­nä. Vaik­ka työ­tä on pal­jon ja välil­lä yrit­tä­mi­nen on rank­kaa, ei kah­vi­lan pyö­rit­tä­mi­sen kans­sa ole tul­lut ylit­se­pää­se­mät­tö­miä ongel­mia hyvien taus­ta­jouk­ko­jen ansios­ta. Yrit­tä­jät ovat saa­neet myös tukea Nuo­ri­so Leaderiltä.

Kah­vi­lan vali­koi­maan kuu­luu voh­ve­lei­ta, jää­te­löä, kah­via ja mui­ta vir­vok­kei­ta. Kah­vi­lan suo­si­tuin tuo­te on kupla­voh­ve­lit, jot­ka val­mis­te­taan omal­la resep­til­lä. Kupla­voh­ve­lei­ta ei löy­dy kovin mones­ta pai­kas­ta Oulun seu­dul­la, mikä lisää kah­vi­lan suo­sio­ta ja erot­taa sen muista.

Kah­vi­la sijait­see Iis­sä nelos­tien var­rel­la kala­lii­ke Kuhan vie­res­sä. Kah­vi­la on auki kesän ajan tiis­tais­ta sun­nun­tai­hin. Kah­vi­la tie­dot­taa aukio­loa­jois­taan sosi­aa­li­ses­sa mediassa.

Teks­ti ja kuvat: Iida Koskela