Kalas­ta­jil­ta pai­na­via ter­vei­siä ministeriöön

Perä­me­rel­tä ran­ni­kol­le sekä jokiin nouse­vat hyl­keet tuot­ta­vat yhä enem­män hait­taa vael­lus­ka­lo­jen, kuten vael­lus­sii­an, lohen ja tai­me­nen, lisään­ty­mi­sel­le ja kala­kan­noil­le sekä ran­ni­kol­la ammat­ti­aan har­joit­ta­vil­le kalastajille.

Aihees­ta pidet­tiin Iin kun­nan­ta­lol­la pala­ve­ri, johon osal­lis­tui­vat Ete­lä-Iin jako­kun­nan puheen­joh­ta­ja Ris­to Tolo­nen ja Kemin kir­kon­ky­län osa­kas­kun­nan puheen­joh­ta­ja, ammat­ti­ka­las­ta­ja Mark­ku Soti­saari sekä iiläi­nen ammat­ti­ka­las­ta­ja Ant­ti Pääs­ky­nen ja Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen.

Vie­raak­seen he sai­vat maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö Jaa­na Husu-Kal­lion, jol­le Perä­me­ren hyl­je­ti­lan­teen vai­ku­tuk­sia valo­tet­tiin. Kans­lia­pääl­li­köl­le myös luo­vu­tet­tiin kalas­ta­jien hätä­huu­dok­si nimet­ty kir­jel­mä, mis­sä tämän­het­kis­tä tilan­net­ta taustoitettiin.

Iijoel­la todet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2017 hyl­kei­den nouse­van jokeen saak­ka, mihin ne myös jäi­vät sii­ko­ja ja emo­ka­lo­ja syö­den sekä kalas­ta­jien pyy­dyk­siä rik­koen. Kulu­neen kesän aika­na puo­les­taan on havait­tu hyl­kei­den nous­seen jokeen jo hei­nä­kuus­sa, min­kä vuok­si ne uhkaa­vat jopa kute­maan nouse­via lohia ja tai­me­nia­kin. Kir­jel­mäs­sään jako­kun­nat esit­tä­vät vaa­ti­muk­sen toi­mien lisää­mi­ses­tä ja tehos­ta­mi­ses­ta ran­ni­kol­la ja jokia­lueil­la, jot­ta hyl­je­tu­hot saa­daan kuriin.

– Husu-Kal­liol­le teim­me esi­tyk­sen, että joki­suul­la ja ran­ni­kol­la hyl­kei­den pyyn­ti sal­lit­tai­siin eten­kin syk­syl­lä eli sil­loin, kun vael­lus­ka­lat liik­ku­vat. Kor­vaus­ta hyl­kei­den tär­ve­le­mis­tä kalois­ta ja pyy­dyk­sis­tä pitäi­si myös saa­da hel­pom­min, ja yksi mah­dol­li­suus oli­si mak­saa hyl­kei­den met­säs­tä­jil­le kor­vaus­ta joki­suis­tois­ta sekä ran­ni­koil­ta pois pyy­de­tyis­tä eläi­mis­tä, lis­ta­si Ris­to Tolo­nen kes­kus­te­lus­sa esi­tet­ty­jä linjauksia.

Vii­me syk­sy­nä Iijo­keen sijoi­te­tuis­ta hyl­je­kar­kot­ti­mis­ta saa­dut tulok­set oli­vat Tolo­sen mukaan hyviä sil­tä osin, että emo­ka­lois­ta saa­tiin koh­tuul­li­sen run­saas­ti mätiä tal­teen, mut­ta itse ongel­maa kar­kot­ti­met eivät poista.

– Kar­kot­ti­mia ei ole tie­ten­kään saa­ta­vis­sa joka jokeen, ja hyl­keet vain siir­ty­vät nii­den ulko­puo­lel­le joki­suul­le ja meria­lu­een puo­lel­le. Var­si­nai­nen ongel­ma ei siis mihin­kään pois­tu. Hyl­je­hän myös syö aina enem­män kuin kalas­ta­ja pyy­tää, se kun on siel­lä koko ajan mut­ta kalas­ta­ja ei ole joka päi­vä, kalas­ta­jat korostivat.

Jaa­na Husu-Kal­lio myön­si hyl­kei­den aiheut­ta­mien tuho­jen olleen esil­lä aiem­min­kin, mut­ta nii­den suu­ruus­luok­ka oli jos­sain mää­rin uutta.

– Ensi­si­jai­ses­ti hyl­keet ovat sila­kan ja kilo­hai­lin syö­jiä, mut­ta sen ravin­non vähe­tes­sä ne ovat oppi­neet siir­ty­mään ran­ni­kol­le ja jokiin sekä syö­mään nii­hin nouse­via kaloja.

Husu-Kal­lion mukaan hyl­kei­den mää­rä on nyt sel­väs­ti lii­an suu­ri, ja nii­den met­säs­tä­mi­nen on tar­peel­lis­ta. Kes­kus­te­lus­sa käsi­tel­tiin myös sitä, kuin­ka vali­tet­ta­vaa on, ettei hyl­je ole kau­pal­li­nen tuote.

– Se pää­tös tulee Euroo­pan Yhtei­sön lain­sää­dän­nös­tä, ja sen taus­tal­la ovat muu­al­la maa­il­mas­sa esil­lä olleet raa’at kuut­tien met­säs­tyk­set sekä siel­tä tul­leet mie­li­ku­vat, joi­den kaut­ta hyl­kei­den met­säs­tys­tä ei pide­tä eet­ti­ses­ti hyväksyttävänä.

Oma­na näke­myk­se­nään Husu-Kal­lio tote­si ole­van sen, että kaik­ki mitä met­säs­te­tään, pitäi­si saa­da myös hyö­dyn­tää. Rahas­ta­kin eli mah­dol­li­sis­ta kor­vauk­sis­ta kalas­ta­jil­le ja hyl­kei­den met­säs­tä­jil­le hän pal­jas­ti kes­kus­te­lus­sa puhutun.

– Luva­ta en vali­tet­ta­vas­ti voi­nut mitään enkä ottaa kan­taa mah­dol­li­siin kor­vauk­siin, mut­ta asi­aa vien kyl­lä eteen­päin, ja käyn vaih­toeh­to­ja asian­tun­ti­joi­den kans­sa läpi. Kalas­tuk­sel­la on ruo­an­tuo­tan­nos­sa suu­ri mer­ki­tys, ja kala on ruo­ka­pöy­tääm­me kuu­lu­va arvo­kas raa­ka-aine, joten toki toi­von, että amma­tin har­joit­ta­mi­nen maas­sam­me edel­leen pide­tään mah­dol­li­se­na niin meri- kuin järvialueilla.

Uhka­na myös sila­kan­ka­las­tuk­sen kieltäminen

Maam­me ammat­ti­ka­las­ta­jia ja mui­ta­kin suo­ma­lai­sia on syys­kuun alus­sa jär­kyt­tä­nyt tie­to Euroo­pan komis­sion esi­tyk­ses­tä, joka kiel­tää sila­kan koh­den­ne­tun kalas­tuk­sen Suo­men lähi­ve­sil­lä. Esi­tyk­sen taus­tal­la ovat 2020-luvun alus­sa havait­tu pyy­det­ty­jen sila­koi­den koon pie­ne­ne­mi­nen sekä iso­ko­koi­sem­pien sila­koi­den laihuus.

Vii­me syk­syn aika­na kalo­jen on kui­ten­kin havait­tu ole­van aiem­paaa liha­vam­pia, ja kan­ta on muu­toin­kin ollut elpy­mään päin, min­kä vuok­si Kala­ta­lou­den kes­kus­liit­to pitää­kin rajoit­ta­mis­esi­tys­tä yli­mi­toi­tet­tu­na suh­tees­sa pyy­det­tä­vien kala­kan­to­jen tilaan. Ammat­ti­ka­las­ta­ja­lii­tos­ta tode­taan niin ikään, että kiel­to uhkaa sekä ammat­ti­ka­las­ta­jien toi­meen­tu­loa että jalos­tus­teol­li­suut­ta ja pois­taa sila­kat kan­sa­lais­ten ruo­ka­pöy­dis­tä­kin. Myös maa- ja met­sä­ta­lous­mi­ni­striö pitää ehdo­tus­ta koh­tuut­to­ma­na sekä työ­pai­kat vaa­ran­ta­va­na. Minis­te­riön mukaan avai­na­se­mas­sa asias­ta pää­tet­täes­sä on kui­ten­kin mui­den EU:n jäsen­val­tioi­den suhtautuminen.

Sila­kan kalas­ta­mi­sen kiel­tä­mi­ses­tä koi­tu­vat vai­ku­tuk­set puri­si­vat myös Perä­me­rel­lä, vaik­ka ne kipeim­min koh­dis­tu­vat­kin ete­läm­mäs. Lisäk­si kiel­lol­la oli­si vai­ku­tus­ta myös mui­den lajien kalas­ta­mi­seen, eten­kin, kun komis­sio esit­tää myös lohen­ka­las­tuk­seen uusia­kin rajoituksia.

Iiläi­sen Kala­lii­ke Kuhan Han­nu Kuha tote­aa sila­kan­ka­las­tuk­sen kiel­lon ole­van val­ta­kun­nal­li­ses­sa mit­ta­kaa­vas­sa erit­täin mer­kit­tä­vä, ja omas­sa­kin toi­min­nas­sa se näkyi­si ensim­mäi­se­nä silak­ka­fi­lei­den pois­tu­mi­se­na vali­koi­mas­ta. Ris­to Tolo­nen puo­les­taan tote­aa, että sila­kan­ka­las­tuk­sen kiel­tä­mis­tä seu­raa­va kan­to­jen kas­vu tar­joai­si hyl­keil­le entis­tä enem­män ravin­toa, min­kä myö­tä hyl­kei­den mää­rä yhä edel­leen lisääntyisi.

– Hyl­je on jo muut­tu­nut kalas­ta­jan lisä­an­sios­ta pahim­min ammat­tia uhkaa­vak­si tuhoe­läi­mek­si. Jos sila­kan pyyn­ti­kin kiel­le­tään, eikä hyl­je­kan­to­jen hal­lit­se­mi­sek­si mitään teh­dä, vie se kalas­ta­jat entis­tä­kin kur­jem­paan ase­maan ja tie­tää pian täy­del­lis­tä tuhoa niin vael­lus­ka­loil­le kuin kalas­ta­jil­le­kin, Tolo­nen manaa.

Kalas­tus­kiin­tiöt pää­te­tään EU:n minis­te­ri­neu­vos­tos­sa loka­kuun lop­pu­puo­lel­la, ja ne kos­ke­vat vain vuot­ta 2024, eikä jat­kos­ta ei ole tie­toa. Ammat­ti­ka­las­ta­ja­lii­ton kan­na­no­tos­sa tode­taan­kin, että kalas­ta­jat eivät nyt pys­ty lain­kaan arvioi­maan tule­vai­suut­ta, mikä aset­taa amma­tin har­joit­ta­mi­sen hyvin vai­kei­den haas­tei­den eteen.