JBE Ser­vicel­le yrittäjäpalkinto

JBE Service Oy:n yrittäjä Jarmo Berg pitää saamaansa yrittäjäpalkintoa hienona kunnianosoituksena.JBE Service Oy:n yrittäjä Jarmo Berg pitää saamaansa yrittäjäpalkintoa hienona kunnianosoituksena.

Vuo­den yrit­tä­jä­nä Iis­sä on pal­kit­tu tuu­li­voi­ma­loi­ta huol­ta­van ja asen­ta­van JBE Ser­vice Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jar­mo Berg. Iin Yrit­tä­jät ry:n ja Iin kun­nan myön­tä­män pal­kin­non saa­nut Berg perus­ti yri­tyk­sen­sä koti­kun­taan­sa Iihin vuon­na 2012.

– Iin kun­ta oli tuu­li­voi­ma- ja yri­tys­myön­tei­nen kun­ta, joka on ollut alal­la pit­kään edel­lä­kä­vi­jä. Iis­tä on myös hyvät kul­ku­yh­tey­det, joten oli luon­te­vaa perus­taa tuu­li­voi­ma-alan yri­tys juu­ri tänne.

JBE Ser­vice huol­taa ja kor­jaa megawat­ti­luo­kan tuu­li­voi­ma­loi­ta pää­asias­sa Skan­di­na­vias­sa ja Bal­tias­sa. Työ­koh­tei­ta on ollut myös muu­al­la maa­il­mas­sa, kuten esi­mer­kik­si Austra­lias­sa ja Kanadassa.

– Pää­bis­nek­sem­me on huol­los­sa ja kor­jaa­mi­ses­sa, mut­ta tar­vit­taes­sa myös puram­me voi­ma­loi­ta. Huol­lam­me ja asen­nam­me kaik­kien lai­te­val­mis­ta­jien voi­ma­loi­ta, Berg kertoo.

Nykyi­sin JBE Ser­vicel­lä on 32 työn­te­ki­jää, jot­ka ovat pää­asias­sa mekaanisen‑, auto­maa­tio- ja säh­kö­puo­len asen­ta­jia ja insinöörejä.

– Kou­lu­tam­me itse eten­kin mekaa­ni­sen puo­len asen­ta­jia, joil­la on ennes­tään perus­teet alal­ta hallussa.

Työn­te­ki­jöi­tä on vai­kea saa­da alal­le, kos­ka se on reissutyötä.

– Mat­ka­työ on iso kyn­nys­ky­sy­mys. Meil­lä töi­tä teh­dään pää­asias­sa kol­me viik­koa reis­sus­sa ja sit­ten yksi vapaalla.

Työn­te­ki­jöis­tä suu­rin osa asuu Iin ja Oulun alu­eel­la, mut­ta myös muu­al­la Suo­mes­sa. Yri­tyk­sel­lä on toi­mi­pis­te myös Vihdissä.

– Perus­tin toi­mi­pis­teen sin­ne vuon­na 2018 stra­te­gi­sin perus­tein, kos­ka siel­lä on työ­voi­maa hel­pom­min saatavilla.

Iin Vane­ri­tiel­lä JBE-Ser­vicel­lä on 1 400 neliön toi­mi­ti­lat. Pää­toi­mia­lan­sa lisäk­si yri­tys tekee jon­kin ver­ran myös kun­nos­sa­pi­to- ja säh­kö­asen­nus­töi­tä teol­li­suu­den tar­pei­siin. Uute­na toi­mia­la­na on tulos­sa myös käsi­sam­mut­ti­mien huol­to ja tarkastus.

41-vuo­tias Jar­mo Berg aloit­ti työn­sä tuu­li­voi­ma­loi­den paris­sa vuon­na 2006 sit­tem­min kon­kurs­siin men­nees­sä Winwindissä.

– Winwin­din teh­taan­joh­ta­ja kyse­li minua töi­hin ja olin sit­ten muun muas­sa työn­joh­ta­ja­na heil­lä. Yrit­tä­jyys kui­ten­kin kieh­toi minua, joten kun Winwin­dil­lä alkoi men­nä huo­nos­ti mars­sin uus­yri­tys­kes­kuk­sen puheil­le ja pää­dyin perus­ta­maan oman firman.

Tuu­li­voi­ma­puis­to­ja perus­te­taan nyt vauh­dil­la ympä­ri Suo­mea. Suun­nit­teil­la on raken­taa vuo­den 2023 lop­puun men­nes­sä aina­kin noin 400 uut­ta voi­ma­laa. Nii­den huol­to- ja asen­nus­puo­lel­la ei JBE-Ser­vicel­lä kui­ten­kaan tois­tai­sek­si ole pal­jon suo­ma­lai­sia kilpailijoita.

– Ulko­mail­la on kil­pai­li­joi­ta, sil­lä jo 200 tuu­li­voi­ma­lan vuo­si­huol­to­pa­ke­tit kiin­nos­ta­vat ulko­lai­sia­kin toi­mi­joi­ta. Uusien voi­ma­loi­den myö­tä alal­la tulee joil­le­kin toi­mi­joil­le ole­maan hyvin töitä.

Tuu­li­voi­ma­loi­hin teh­dään ker­ran vuo­des­sa isom­pi ja ker­ran vuo­des­sa pie­nem­pi huolto.

Vaik­ka tuu­li­voi­man lisä­ra­ken­ta­mi­sel­la on myös vas­tus­ta­jan­sa, uskoo Berg että uusia puis­to­ja edel­leen luvitetaan.

– Säh­köä tar­vi­taan ja tuu­li­voi­ma työl­lis­tää. Har­va toki halu­aa tuu­li­voi­ma­loi­ta taka­pi­hal­leen, mut­ta omal­le maal­le nii­tä kyl­lä halu­taan niis­tä mak­set­ta­van vuo­kran takia.

Tuu­li­voi­ma­loi­den mah­dol­li­siin hai­tois­ta Berg tote­aa, että kes­kel­le met­sää raken­net­ta­vis­ta voi­ma­lois­ta on vähän hait­taa niis­tä saa­tui­hin hyö­tyi­hin nähden.

– Olen itse ollut yhdek­sän vuot­ta enem­män tuu­li­voi­ma­loi­den lähel­lä kuin kotonani.

Suu­rim­mat haas­teet alal­la ovat osaa­van työ­voi­man löy­ty­mi­nen sekä kil­pai­lun kove­ne­mi­nen kysyn­nän kasvaessa.

– Mikä­li sopi­vaa työ­voi­maa oli­si tar­jol­la, voi­si yri­tys­tä kas­vat­taa­kin nykyis­tä nopeammin.

Iin Vuo­den yrit­tä­jien valin­ta­tii­miin kuu­lui­vat vt. toi­mi­tus­joh­ta­ja Noo­ra Huo­ta­ri ja yri­tys­neu­vo­ja Johan­na Jak­ku-Hii­va­la Iin Mic­ro­po­lik­ses­ta, Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va sekä Iin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Juha Kal­lio ja sih­tee­ri Hei­mo Turu­nen.

Satu Kais­to pal­kit­tiin nuo­re­na yrittäjänä

Satu Kais­to on pal­kit­tu vuo­den nuo­re­na yrittäjänä.

Iin Vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä 2021 on Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen yrit­tä­jä Satu Kais­to. 33-vuo­tias Kais­to on vetä­nyt lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja vuo­des­ta 2018 läh­tien. Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lut ‑yri­tyk­sen hän perus­ti vuon­na 2020.

Kais­ton yri­tys tar­jo­aa moni­puo­lis­ta ohjaus­toi­min­taa Iis­sä ja Yli-Iis­sä. Ryh­mä­lii­kun­nan lisäk­si hän tar­jo­aa hen­ki­lö­koh­tais­ta val­men­nus­ta ja ohjaa esi­mer­kik­si yri­tys­ten virkistyspäiviä.

Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lut muut­ti alku­vuo­des­ta Val­ta­rin­tiel­le, jos­sa toi­mii nyt Kais­ton orga­ni­soi­ma usean yrit­tä­jän Kau­neus ja hyvinvointitalo.

Yrit­tä­jien hal­li­tus valittiin

Iin Yrit­tä­jät ry valit­si syys­ko­kouk­ses­saan hal­li­tuk­sen tule­val­le vuo­del­le. Hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat Sai­la Päk­ki­lä-Roko­lam­pi, Mari Matin­las­si, Mau­ri Pirt­ti­kos­ki, Mar­ja Jaa­ra, Hei­mo Turu­nen ja Juha Kal­lio, joka jat­kaa yhdis­tyk­sen puhee­joh­ta­ja­na. Lisäk­si hal­li­tuk­seen valit­tiin uusi­na jäse­ni­nä Anna Tur­ti­nen, Veli Paak­ko­la ja Eero Tuo­me­la.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.