Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don

Armi Kawamura ja Alice Pekkala perustivat Kartanonväki-kodin Iihin kymmenen vuotta sitten.

Ikäih­mi­set ansait­se­vat hyvän hoi­don ja hei­dän hoi­ta­jan­sa asi­aan­kuu­lu­van kor­vauk­sen työs­tän­sä. Tämän alle­kir­joit­ta­vat juu­ri kym­men­vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­neen Iin Kar­ta­non­vä­ki-kodin yrit­tä­jät Alice Pek­ka­la ja Armi Kawa­mu­ra. Hei­tä har­mit­taa vii­me­ai­koi­na van­hus­pal­ve­luun koh­dis­tu­nut kri­tiik­ki.

– Ikäih­mis­ten hoi­to­työ­hön tulee ohja­ta enem­män varo­ja. Nyt­hän sii­tä on ollut pal­jon kes­kus­te­lua uuden hal­li­tuk­sen myö­tä. Olem­me todel­la surul­li­sia, ettei hoi­ta­jien työ­tä arvos­te­ta. Hoi­ta­jat eivät ansait­se sitä nega­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta, jota he ovat vii­me aikoi­na saa­neet. Pahoit­te­lem­me tätä asi­aa, ker­to­vat yrit­tä­jät.

Kar­ta­non­vä­ki on yksi­tyi­nen tehos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta tar­joa­va hoi­to­ko­ti. Iihin Kar­ta­non­vä­ki-koti perus­tet­tiin vuon­na 2009. Armi ja Teru­hi­ro Kawa­mu­ra oli­vat perus­ta­neet vuon­na 1997 hoi­to­ko­din Van­taal­le, jos­ta sitä laa­jen­net­tiin Haa­pa­ve­del­le vuon­na 2006. Tuol­loin Alice Pek­ka­la tuli yri­tyk­seen mukaan. Nykyi­sin Kar­ta­non­vä­ki-kodit toi­mi­vat Iis­sä ja Haa­pa­ve­del­lä. Kodil­la on ollut ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­taa myös Japa­nis­sa lähes kol­men vuo­den ajan. Siel­lä toi­min­ta on nyt mie­tin­näs­sä kol­man­nen osak­kaan, Teru­hi­ro Kawa­mu­ran sai­rau­den vuok­si.

Peri­aat­tee­na kodin­omai­suus

Kar­ta­non­väen peri­aat­tei­siin kuu­luu kodin­omai­suus.

– Ikäih­mi­sen yksi­löl­li­syys kye­tään huo­mioi­maan pie­nes­sä hoi­to­ko­dis­sa hyvin. Meil­le on tär­ke­ää, että asuk­kaat koke­vat olon­sa tur­val­li­sek­si. Hei­dän elä­mään­sä tulee sisäl­tyä asioi­ta, jot­ka anta­vat toi­voa, Pek­ka­la tote­aa.

Kar­ta­non­vä­ki-kodin päi­vään kuu­luu nor­maa­lien ruo­kai­lu­jen lisäk­si esi­mer­kik­si askar­te­lua, kes­kus­te­lu­ja, kil­pai­lu­ja, musiik­kia ja ulkoi­lua.

– Tääl­lä on yksi­löl­lis­tä toi­min­taa. Asuk­kaat liik­ku­vat pal­jon, eikä juu­ri kukaan halua olla vain omis­sa olois­saan, Pek­ka­la ker­too.

Asuk­kaat asu­vat hoi­to­ko­dis­sa kes­ki­mää­rin nel­jä vuot­ta. Hoi­ta­jia on Iin Kar­ta­non­vä­ki-kodis­sa kol­me­tois­ta. Lisäk­si siel­lä työs­ken­te­lee ajoit­tain keik­ka­työn­te­ki­jöi­tä, hoi­ta­jien lomit­ta­jia. Omai­set vie­rai­le­vat omien aika­tau­lu­jen­sa mukaan ja ovet ovat avoin­na myös muil­le vie­rai­li­joil­le.

Paik­kan­sa löy­tä­mi­nen otti aikan­sa

Pek­ka­la ja Kawa­mu­ra ker­to­vat, että kes­tää vuo­sia ennen kuin hoi­va­ko­ti löy­tää paik­kan­sa kun­nas­sa.

– Aloit­taes­sam­me yri­tyk­sen toi­min­taa tie­sim­me, ettei se ole ongel­ma­ton­ta. Sil­ti yllä­tyim­me kuin­ka useal­ta eri viran­omai­sel­ta on pyy­det­tä­vä hyväk­syn­tä toi­min­nan aloit­ta­mi­sek­si, Kawa­mu­ra sanoo.

Ajan kans­sa yhteis­työ viran­omais­ten kans­sa on tul­lut luon­te­vak­si.

– Haluam­me teh­dä työ­tä ikäih­mis­ten hyväk­si jul­kis­ten pal­ve­lu­jen rin­nal­la. Yhteis­työ viran­omais­ten kans­sa on tär­ke­ää, sil­lä saam­me heil­tä arvo­kas­ta ohjaus­ta ja tukea.

Pek­ka­lan ja Kawa­mu­ran yrit­tä­jyy­den aika­na on ollut ilo­ja ja pet­ty­myk­siä.

– Emme ole perus­ta­neet hoi­to­ko­tia voit­toa tavoi­tel­len. Alkuai­koi­na olim­me­kin ajoit­tain ilman palk­kaa. Tämä työ on meil­le myös elä­män­ta­pa. Japa­nik­si sanot­tu­na olem­me kam­pa­roi­neet, eli yrit­tä­neet par­haam­me, Kawa­mu­ra sanoo.

Parin­kym­me­nen yrit­tä­jä­vuo­den jäl­keen Pek­ka­la ja Kawa­mu­ra ovat oppi­neet pitä­mään välil­lä lomaa­kin

– Loman pitä­mi­nen on mah­dol­lis­ta, kun on luo­tet­ta­va ja osaa­va hen­ki­lö­kun­ta. Iso kii­tos kuu­luu hen­ki­lö­kun­nal­le.