Iisi-aree­nal­la voi har­ras­taa enin­tään 10 hen­ki­lön ryhmissä

Koro­na­ra­joi­tuk­set muut­tui­vat Iis­sä eilen niin, että Iisi-aree­nal­la on mah­dol­lis­ta har­ras­taa lii­kun­taa mak­si­mis­saan kym­me­nen hen­ki­lön ryhmissä.

Lii­kun­tayh­dis­tys­ten osal­ta kokoon­tu­mi­set Iisi-aree­nal­la mah­dol­lis­tet­tiin jo aiem­min, mut­ta nyt siel­lä voi­vat kokoon­tua ja vara­ta vuo­ro­ja jäl­leen myös yksit­täi­set kun­ta­lai­set ja enin­tään kym­me­nen hen­ki­lön ryhmät.

Kui­va­nie­men lii­kun­ta­hal­li on tois­tai­sek­si avoin­na vain kun­nan omal­le toi­min­nal­le sekä urhei­luseu­roil­le ja lii­kun­tayh­dis­tyk­sil­le. Kui­va­nie­men kun­to­sa­li pysyy tois­tai­sek­si suljettuna.

Kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­lit pysy­vät tois­tai­sek­si sul­jet­tui­na muil­ta kuin kan­sa­lais­opis­tol­ta, urhei­luseu­roil­ta ja kou­lu­jen omal­ta toiminnalta.