Iin van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to ottaa kan­taa toimenpidesuunnitelmiin

Iin van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to ottaa kan­taa vuo­del­le 2024 suun­ni­tel­tui­hin toi­men­pi­tei­siin. Neu­vos­to nos­taa huo­len­sa myös sii­tä, ettei Poh­teen alue­val­tuus­tos­sa väli­te­tä Iin alu­ees­ta, kos­ka Iin kun­nan alu­eel­ta val­tuus­toon ei pääs­syt yksi­kään ehdo­kas. Neu­vos­to tote­aa, että Poh­de on unoh­ta­nut haja-asu­tusa­lu­een ikäih­mi­set vie­mäl­lä 23 paik­kaa Kui­va­nie­men palvelukodista.

Neu­vos­to nos­taa kan­na­no­tos­saan esil­le kysy­myk­sen sii­tä, vaa­ran­taa­ko Poh­de mah­dol­li­ses­ti Iin kun­nan ikäih­mis­ten ihmi­soi­keu­det. Neu­vos­to näkee, että kui­va­nie­men pal­ve­lu­ko­din kiin­teis­tö on käyt­tö­kel­poi­nen ja vuo­kral­taan hyvin edul­li­nen eivät­kä he hyväk­sy Poh­teen vir­ka­mies­työ­nä teh­tyä pää­tös­tä. Kan­nan­o­ton lisäk­si neu­vos­toa ihme­tyt­tää Poh­teen hal­lin­to­ta­pa, mis­sä mah­dol­lis­te­taan toi­min­to­jen lak­kaut­ta­mi­nen pel­käs­tään viran­hal­ti­ja­pää­tök­sel­lä. Ihme­tys­tä herät­tää myös se, ettei pää­tök­sis­tä voi valit­taa. Ainoas­taan ihmi­set, joi­ta asia kos­ket­taa, voi­vat teh­dä oikaisuvaatimuksen.

Kan­na­no­tos­saan neu­vos­to sanoo, ettei ikäih­mi­nen ole pel­käs­tään toi­min­to­jen koh­de, vaan itse oikeuk­sien­sa hal­ti­ja eikä ikään­ty­nei­tä pidä kat­soa yhte­näi­se­nä ryh­mä­nä vaan jokais­ta pitäi­si koh­del­la yksi­lö­nä. Neu­vos­to ei myös­kään hyväk­sy myös­kään omais­hoi­don­tuen leik­kauk­sia ja he ovat huo­lis­saan omais­hoi­ta­jien jaksamisesta.

Kan­nan­o­ton ovat kir­joit­ta­neet Iin van­hus- ja vam­mais­neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja Sal­me Tan­ni­nen, vara­pu­heen­joh­ta­ja Vel­la­mo Puo­lak­ka, Pek­ka Kos­ke­la, Kaa­ri­na Paa­so, Paavo Kes­ti­lä, Rei­jo Kehus ja sih­tee­ri Riit­ta Räi­nä.