Iin kun­ta pal­kit­see menes­ty­nei­tä urheilijoita

IIläis­ten menes­ty­nei­den urhei­li­joi­den haku vuo­del­ta 2022 on käynnistynyt.

Pal­kin­toon ovat oikeu­tet­tu­ja hen­ki­löt, jot­ka pal­kit­se­mis­ta kos­ke­va­na vuon­na ovat olleet kir­joil­la Iin kun­nas­sa sekä iiläi­set seu­ra­jouk­ku­eet. Jouk­kue- ja vies­ti­saa­vu­tuk­sis­ta pal­kin­to myön­ne­tään joukkueelle.

Pal­kit­se­mi­nen tapah­tuu hake­muk­ses­ta, ja hake­mus löy­tyy Iin kun­nan verk­ko­si­vuil­ta. Haku on avoin­na 15.2.2023 asti.

Iin kun­ta pal­kit­see vuo­sit­tain lajis­saan par­hai­ten menes­ty­neet urhei­li­jat ja seu­ra­jouk­ku­eet. Samas­sa yhtey­des­sä vali­taan myös vuo­den nuo­ri urheilija.