Iin kun­nas­sa vähen­ne­tään joh­ta­jia ja yhdis­te­tään teh­tä­viä –Hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tus ete­nee suunnitellusti

Iin kun­nas­sa on käyn­nis­ty­nyt kun­nan­val­tuus­ton aiem­man pää­tök­sen mukai­ses­ti hal­lin­to- ja raken­ne­uu­dis­tus. Sen tavoit­tee­na on sopeut­taa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta ja ‑verk­koa vas­taa­maan nykyis­tä ja tule­vaa tar­vet­ta. Pää­tök­sen mukai­ses­ti pal­ve­lu­verk­koa tar­kas­tel­laan kai­kil­la toi­mia­loil­la. Kun­taan onkin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­sen mukaan tulos­sa orga­ni­saa­tio, joka hel­pot­taa toi­min­to­jen yhte­näis­tä­mis­tä, yhteis­työ­tä, roo­lien muo­dos­tu­mis­ta sekä joh­ta­mis­ta ja tark­kaa talou­den­pi­toa sekä teräs­tää joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­lyä. Man­ni­nen esit­te­li uudistusta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus