Iin Ener­gia nos­taa säh­kön hin­to­ja – Iis­sä on nykyi­sin pal­jon tuu­li­voi­maa, jos­sa Iin Ener­gia ei ole mukana

Iin Ener­gia nos­taa loka­kuun alus­ta alkaen säh­kön hin­to­jaan. Yhtiö nos­taa kaik­kien tuot­tei­den­sa perus­mak­su­ja ja kWh-hin­to­ja. Muun muas­sa yleis­säh­kön kWh-hin­ta nousee 7,82 sen­tis­tä 15,25 sent­tiin kilowat­ti­tun­nil­ta. Päi­vä­ajan kak­siai­ka­säh­kön hin­ta nousee 7,84 sen­tis­tä 16,50 sent­tiin kilowat­ti­tun­nil­ta. Myös mui­den tuot­tei­den kilowat­ti­tun­ti­hin­nat noin kak­sin­ker­tais­tu­vat. Perus­mak­sut nouse­vat muu­ta­mal­la eurol­la kuu­kau­des­sa. Uudet hin­nat löy­ty­vät yhtiön nettisivuilta.

Suo­mes­sa on säh­kö­mark­ki­noil­la poik­keuk­sel­li­nen tilan­ne, joka jat­kuu edel­leen aina­kin kevääl­le 2023 saak­ka. Säh­kön mark­ki­na­hin­to­jen mer­kit­tä­vä nousu joh­tuu muun muas­sa Venä­jän säh­kön tuon­nin lop­pu­mi­ses­ta ja sii­tä, että myös kaa­sun vien­ti Venä­jäl­tä Kes­ki-Euroop­paan on tyreh­ty­nyt lähes täy­sin. Myös Olki­luo­to 3 ‑ydin­voi­ma­lan käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy tek­nis­ten ongel­mien takia.

Iin Ener­gia hank­kii var­sin­kin tal­vi­kuu­kausi­na suu­ren osan myy­mäs­tään säh­kös­tä vapail­ta mark­ki­noil­ta, kos­ka omien tuo­tan­to-osuuk­sien mää­rä muun muas­sa Iijoen vesi­säh­kös­tä on yleen­sä pie­nim­mil­lään juu­ri tal­vi­kuu­kausi­na. Iin kun­nas­sa on nykyi­sin pal­jon tuu­li­voi­maa, jos­sa Iin Ener­gia ei ole muka­na eikä siten saa niis­tä sähköä.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­lan mukaan Iin Ener­gian oman tuo­tan­non osuus koko säh­kön­myyn­nis­tä on vuo­sit­tain kes­ki­mää­rin 40–60 pro­sent­tia, tal­vi­sai­kaan kulu­tuk­sen olles­sa kor­keim­mil­laan noin 20–30 prosenttia.

– Vaih­te­lu on täs­sä kuu­kausit­tain todel­la suur­ta, sil­lä sii­hen vai­kut­ta­vat eri­tyi­ses­ti veden vir­taa­ma Iijoes­sa sekä ilman lämpötila.

Iin Ener­gia pyr­kii lisää­mään oman tuo­tan­non osuut­ta mää­rä­tie­toi­ses­ti, se on muka­na Olki­luo­to 3 ydin­voi­ma­las­sa ja Les­ti­jär­vel­le raken­net­ta­vas­sa val­mis­tues­saan Suo­men suu­rim­mas­sa tuu­li­voi­ma puistossa.

– Kun nämä käyn­nis­ty­vät, pääs­tään Iin Ener­gias­sa oman tuo­tan­non osuu­des­sa lähel­le 100 pro­sent­tia, Kuuse­la kertoo.