Iijo­ki­suun kala­val­von­taa tehostetaan

Iijoel­la suo­ri­te­taan tehos­tet­tua kalas­tus­val­von­taa. Syy­nä on väi­te­tyt, osin tode­tut kalas­tus­rik­ko­muk­set. Yöai­kaan on tapah­tu­nut poik­ki­joen kalas­tus­ta, joki­suul­la on ver­ko­tet­tu kala­väy­läs­sä. Tämä on vas­toin kalas­tus­la­kia, on eri­tyi­sen tuo­mit­ta­vaa, joh­taa aina sak­koi­hin ja pyyn­nis­sä käy­tet­ty­jen verk­ko­jen tal­teen­ot­toon. Räi­keis­sä tapauk­sis­sa voi men­nä jopa kalas­tuk­ses­sa käy­tet­ty vene ja moot­to­ri. On ymmär­ret­tä­vä, että kyse on lain rikkomisesta.

Joes­sa on olta­va aina 1/3 osaa vapaa­na. Jokia­lu­eel­la on pals­ta­pyyn­nit mitoi­tet­tu niin, että joes­ta 1/3 on vapaa­na. Joki­suun kala­väy­läl­lä verk­ko­jen pito on kiel­let­tyä. Kala­väy­lä on nyt mer­kit­ty poi­juin, kalas­ta­ja eivät enää voi vedo­ta tie­tä­mät­tö­myy­teen, mikä­li ryh­tyy lakia rikkomaan.

Kalas­ta­jia muis­tu­te­taan, että pyy­dyk­set on mer­kit­tä­vä sel­väs­ti. Mikä­li alu­eel­la on vene­lii­ken­net­tä niin pyy­dyk­sen ulko­pää­hän kak­si lip­pua, ran­taan yksi. Jos vene­lii­ken­net­tä ei ole, niin sel­väs­ti havait­ta­va lip­pu tai iso kanis­te­ri­kin riit­tää. Lisäk­si on muis­tet­ta­va, että pyyn­tei­hin on mer­kit­tä­vä kalas­ta­jan yhteys­tie­dot, nimi ja puhe­lin­nu­me­ro tai osoi­te. Jos pyyn­nis­sä ei ole yhteys­tie­to­ja, ne voi­daan pois­taa ja toi­mi­te­taan poliisille.

Iijo­ki­suun kalas­tus­val­vo­jat ja jako­kun­nan omis­ta­jat toi­vo­vat, että tode­tuis­ta rik­ko­muk­sis­ta ilmoi­te­taan kalas­tus­val­von­taan (kalastuksenvalvontaii@gmail.com) tai jako­kun­tien edus­ta­jil­le. Edel­leen toi­vo­mus on, että luvat­to­mis­ta kalas­tuk­sis­ta teh­dään hyvät muis­tiin­pa­not, ote­taan kuvaa, teh­dään mui­ta­kin havain­to­ja, joi­ta voi­daan tar­vit­taes­sa käyt­tää todis­tusai­neis­to­na jat­ko­kä­sit­te­lyis­sä. Toi­vot­ta­vas­ti näi­hin ei kui­ten­kin jou­du­ta, vaan kalas­ta­jat tun­te­vat vas­tuun­sa lakien noudattamisessa.

Iijo­ki­suun kalastusvalvojat 

Ete­lä- ja Poh­jois-Iin jakokunnat