Iijoel­la käyn­nis­ty­neel­lä hank­keel­la tehos­te­taan met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lua – Hank­kee­seen voi tar­jo­ta sopi­via soita

Iijoel­la käyn­nis­ty­nees­sä Ojas­ta allik­koon ‑hank­keel­la tehos­te­taan met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lua joh­ta­mal­la oji­tus­ve­siä kui­vu­neil­le soil­le. Hank­kees­sa kehi­te­tään toi­min­ta­mal­lia met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun hyö­dyn­tä­mäl­lä heik­ko­tuot­toi­sia met­sä­oji­tet­tu­ja soi­ta, reu­noil­ta oji­tet­tu­ja aapa­soi­ta sekä käy­tös­tä pois­tu­via turvetuotantoalueita.

Kui­vu­nei­ta suo­a­luei­ta voi­daan käyt­tää pin­ta­va­lu­tus­kent­ti­nä oji­tus­ve­sil­le. Täl­lä este­tään kiin­toai­neen ja ravin­tei­den huuh­tou­tu­mi­nen vesis­töön ja vähen­ne­tään puro­jen, jokien ja jär­vien liet­ty­mis­tä. Samal­la suon vesi­ta­lous para­nee, tur­pees­sa ole­van hii­len hajoa­mi­nen vähe­nee, suot alka­vat ennal­lis­tua ja muun muas­sa riek­ko­jen eli­nym­pä­ris­töt paranevat.

Oji­tus­ve­siä voi­daan joh­taa myös käy­tös­tä pois­tu­vil­le tur­ve­tuo­tan­toa­lueil­le perus­tet­ta­vil­le vesiensuojelukosteikoille.

Ensim­mäi­set met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­lu­kos­tei­kot ovat jo perus­tet­tu Neo­van eli enti­sen Vapon ja Iijo­ki-sopi­muk­sen yhteis­työ­hank­kee­na Pudas­jär­ven alueelle.

– Iijoen valu­ma-alu­eel­la on kym­me­niä tuhan­sia heh­taa­rei­ta vesien­suo­je­luun sovel­tu­via soi­ta, joten mal­lil­la on suu­ri poten­ti­aa­li Iijoen veden laa­dun paran­ta­mi­ses­sa, ker­too hank­keen koor­di­naat­to­ri Lau­ri Ran­ta­la.

Hank­kees­sa kar­toi­te­taan paik­ka­tie­toai­neis­to­jen avul­la kaik­ki Iijoen met­sä­ta­lou­den vesien­suo­je­luun sovel­tu­vat suo­koh­teet ja nii­den valu­ma-alu­eet. Paik­ka­tie­to­ja hyö­dyn­tä­vä mene­tel­mä vali­doi­daan maas­to­tut­ki­muk­sil­la Iin, Oulun Yli-Iin, Pudas­jär­ven ja Tai­val­kos­ken pilot­ti­koh­teil­la. Oji­tus­ve­sien joh­ta­mi­sen rei­tit var­mis­te­taan hyö­dyn­tä­mäl­lä muun muas­sa taso­la­ser-mit­tauk­sia ja dro­nel­la tuo­tet­tua korkeusmallia.

Lopuk­si muo­dos­te­taan koko Suo­meen sovel­tu­va toi­min­ta­mal­li soi­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä vesien­suo­je­lus­sa sekä laa­di­taan Iijoel­le käy­tän­nön ete­ne­mis­pol­ku vesien­suo­je­lu­hank­kei­den toteuttamiseksi.

– Ojas­ta allik­koon ‑hank­kees­sa luo­daan kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja huol­to­va­paa­ta mal­lia vesien­suo­je­luun, joka toteut­taa samal­la hii­len­si­don­nan ja luon­non moni­muo­toi­suu­den paran­ta­mi­sen tavoit­tei­ta, tote­aa Rantala.

Pilot­tia­luei­den maa­no­mis­ta­jia aute­taan käyn­nis­tä­mään kon­kreet­ti­sia vesien­suo­je­lu­hank­kei­ta, mikä edel­lyt­tää tii­vis­tä yhteis­työ­tä yksi­tyis­ten maa­no­mis­ta­jien ja val­tion välil­lä. Ran­ta­la toi­voo yhtey­den­ot­to­ja yksi­tyi­sil­tä maa­no­mis­ta­jil­ta ja yhtei­söil­tä, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tehos­ta­maan met­sien­sä vesien­suo­je­lua eril­lis­hank­kei­na tai tule­van kun­nos­tuso­ji­tus­hank­keen yhtey­des­sä, esi­mer­kik­si tar­joa­mal­la met­sän­kas­va­tuk­seen kel­paa­mat­to­mia soi­ta vesien­suo­je­luun ja ennallistettavaksi.

Han­ke­ai­ka on tou­ko­kuus­ta ensi vuo­den mar­ras­kuu­hun. Hank­keen toteut­ta­vat Iin Mic­ro­po­lis, Suo­men Met­sä­kes­kus ja Tapio Oy. Han­ke toteu­te­taan yhteis­työs­sä Met­sä­hal­li­tuk­sen Met­sä­ta­lous Oy:n ja Luon­to­pal­ve­lu­jen kanssa.

Hank­keen bud­jet­ti on 284 000 euroa. Han­ket­ta rahoit­ta­vat maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö ja ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö osa­na maa- ja met­sä­ta­lou­den vesien­hal­lin­nan edis­tä­mi­sen han­kea­vus­tuk­sia. Avus­tus­ta hal­lin­noi Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus. Hank­keen osa­ra­hoit­ta­jia ovat Ii, Oulu, Pudas­jär­vi, Tai­val­kos­ki, PVO-Vesi­voi­ma Oy, Met­sä­hal­li­tus ja Poh­jois-Poh­jan­maan liitto.